MER Ross Tens­ta gym­na­si­um

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - KÄL­LA: STOCK­HOLMS STAD patrik.ek­strom@di­rekt­press.se 070-78 72 074

Tens­ta gym­na­si­um är en kom­mu­nal gym­na­sie­sko­la i Stock­holm med cir­ka 700 ele­ver.

2003 har sko­lan be­dri­vit ett ut­veck­lings­ar­be­te i nä­ra sam­ar­be­te med Ross School, USA och är idag en god­känd Ross-sko­la. Rosskon­cep­tet ba­se­ras på in­di­vi­ders oli­ka sätt att lä­ra för en glo­ba­li­se­rad värld som kän­ne­teck­nas av för­änd­ring och ut­veck­ling.

ar­be­tar äm­ne­sö­ver­gri­pan­de och un­der­vis­ning­en va­rie­ras med bland an­nat in­te­gre­ra­de pro­jekt där oli­ka äm­nen ut­i­från ett gi­vet te­ma in­går – be­ro­en­de på de pro­gram­mål som styr ut­bild­ning­en.

ele­ver har till­gång till egen bär­bar da­tor el­ler surf­plat­ta som an­vänds ak­tivt i un­der­vis­ning­en.

ROSS

SE­DAN

LÄ­RAR­NA

AL­LA

till­för­ord­nad rek­tor på Ross Tens­ta gym­na­si­um, sä­ger att skol­led­ning­en tar all­var­ligt på hän­del­ser­na och an­mäl­ning­ar­na till Skol­in­spek­tio­nen.

Sko­lan har ock­så vid­ta­git åt­gär­der.

– I sam­band med oro­lig­he­ter­na tog vi ut två stu­die-

Em­ma Nord­ström,

– Jag är re­la­tivt ny på min tjänst så jag kan var­ken be­kräf­ta el­ler de­men­te­ra den upp­gif­ten. Jag kän­ner in­te till det, men det be­hö­ver in­te be­ty­da att det in­te är sant, sä­ger Em­ma Nord­ström.

Patrik Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.