Mot skol­led­ning­en MER Ur an­mäl­ning­ar till Skol­in­spek­tio­nen

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - FO­TO:PATRIK EK­STRÖM

det finns ock­så re­na ra­ma osan­ning­ar, sä­ger Em­ma Nord­ström, till­för­ord­nad rek­tor på Ross Tens­ta gym­na­si­um, om an­mäl- An­mä­la­re 1 ”Rek­to­rer an­stäl­ler olämp­li­ga lä­ra­re när en kom­pe­tent lä­ra­re slu­tat på grund av miss­nö­je med skol­si­tu­a­tion. Rek­to­rer för­sö­ker tys­ta lä­ra­re och ele­ver som kla­gar på skol­si­tu­a­tion.”

An­mä­la­re 2

”Det finns ing­en trygg­het på Ross Tens­ta gym­na­si­um. Sko­lan tar in­te ären­det på all­var. De för­sö­ker göm­ma pro­blem.”

An­mä­la­re 3

”De sva­ga ele­ver­na får in­te det stöd dom be­hö­ver. Vi har t ex ba­ra en spe­ci­al­pe­da­gog, och ele­ver som lä­ser mat­te års­kurs 9, för att de in­te har bli­vit god­kän­da i grund­sko­lan, gör det i en grupp på 40 ele­ver. Det är en omöj­lig upp­gift även för en bra lä­ra­re att räd­da så många sva­ga ele­ver.”

An­mä­la­re 4

”Bråk och slags­mål näs­tan var­je dag i Ross Tens­ta Gym­na­si­um. Ele­ver­na får in­te stöd.”

An­mä­la­re 5

”Vi har länge haft pro­blem med hot och våld bland ele­ver­na på sko­lan. Bå­de ele­ver och lä­ra­re har en helt oac­cep­ta­bel ar­bets­mil­jö. Sko­lan har in­te lyc­kats åt­gär­da pro­ble­men och ge ele­ver­na en trygg ar­bets­mil­jö. Fa­tih Okan, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig för Kvin­no­cen­ter Tens­ta Hjuls­ta, som till­sam­mans med nät­ver­ket Stre­et­gä­ris dra­git igång ett sam­tals­fo­rum där kvin­nor möts över ge­ne­ra­tions­grän­ser.

Hur skul­le du be­skri­va sam­tals­fo­ru­met för en ut­om­stå­en­de?

– Det är ett fo­rum där vi för sam­man kvin­nor med oli­ka er­fa­ren­he­ter, bak­grund och ål­der för att dis­ku­te­ra oli­ka äm­nen. Var­je gång har vi bju­dit in en per­son med ex­per­tis in­om ett visst om­rå­de för att in­le­da dis­kus­sio­nen. Det är upp­lys­ning, un­der­vis­ning och sam­tal. För vem är fo­ru­met? – För med­lem­mar i Stre­et­gä­ris och i Kvin­no­cen­ter Tens­ta Hjuls­ta. Vi har satt en gräns på fem del­ta­ga­re från var­je för­e­ning, för att al­la ska få chans att kom­ma till tals.

Vil­ka är skill­na­der­na mel­lan era re­spek­ti­ve med­lem­mar, och var­för är det vik­tigt att fö­ra dem sam­man?

– Vå­ra med­lem­mar är äld­re och de all­ra fles­ta med ut­ländsk bak­grund, många har er­fa­ren­het av ut­an­för­skap, en del är ar­bets­lö­sa el­ler sjuk­skriv­na. Stre­et­gä­ris med­lem­mar är unga och mer ak­ti­va i oli­ka frå­gor. För­hopp­nings­vis kan man bå­de lä­ra av varand­ra och ta med sig tan­kar och lär­do­mar ut i var­dags­li­vet.

Sam­ta­len kom­mer att äga rum en gång per må­nad. För det förs­ta mö­tet var te­mat fe­mi­nism, kom­man­de äm­nen är ut­an­för­skap och ra­sism, konst och kul­tur, hb­tq och skön­hets­i­de­al.

Kis­ta Gal­le­ria har mins­kat sin ke­mi­ka­li­e­an­vänd­ning­en med 80 pro­cent ge­nom att till störs­ta del stä­da med salt­vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.