MER om Mat­teklub­ben

Vi i Kista - - FAMILJ -

Mat­teklub­ben - spel och lek med ma­te­ma­tik ska­pas ak­ti­vi­tet för fri­tids där lä­ran­det fort­sät­ter.

får ett pe­da­go­giskt och en­kelt ma­te­ri­al att ar­be­ta med samt kom­pe­tens­ut­veck­ling.

ma­te­ri­al fås i en stor lå­da till­sam­mans med en hand­led­ning om hur man gör öv­ning­ar­na och var­för samt en bok skri­ven av Mat­teklub­bens hu­vud­pe­da­gog Eva-Sti­na Käll­går­den.

kan an­vän­das en el­ler fle­ra gång­er i vec­kan un­der en el­ler fle­ra ter­mi­ner och för oli­ka grup­per av barn.

GE­NOM

FRITIDSPEDAGOGERNA

ALLT

MA­TE­RI­A­LET

Grat­tis Ami­ra på 7-års­da­gen! Du är en un­der­bar sys­ter och dot­ter. Stor kram från he­la fa­mil­jen, vi äls­kar dig!

ÄR DET NÅ­GON DU VILL UPP­VAK­TA?

Skic­ka gär­na ett fo­to, di­gi­talt el­ler van­li­ga kort. E-post:

el­ler Nor­rort i Stock­holm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.