Ju­ri­disk råd­giv­ning

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ju­ri­disk råd­giv­ning med Do­na Ha­ri­ri på Hus­by bib­li­o­tek. Har du ju­ri­dis­ka frå­gor du be­hö­ver få svar på? Kom till Hus­by bib­li­o­tek och träf­fa Do­na Ha­ri­ri, ju­rist och pro­gram­le­da­re för SVT-pro­gram­met Ju­sti­tia. Du som ung är ex­tra väl­kom­men då Do­na har ex­tra bra koll på frå­gor som rör just dig. Hon har även hörts en hel del på Sve­ri­ges Ra­dio och ka­na­len Met­ro­pol 93.8. Men i grun­den är Do­na ju­rist som brin­ner för att al­la ska kun­na si­na rät­tig­he­ter. Där­för kom­mer Do­na att be­sö­ka oss för att ge ju­ri­disk råd­giv­ning! Var­je onsdag kloc­kan 17.30–19.00 er­bju­der vi 15 mi­nu­ter gra­tis in­di­vi­du­ell råd­giv­ning i sam­ar­be­te med Do­na Ha­ri­ri.

FO­TO: JONTE WENTZEL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.