Kurs­start Mi­ni 4H

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Spånga by´s 4H gård & Tens­ta 4H. Kur­sen rik­tar sig till barn i 4–6 ål­dern. Bar­nen får sin förs­ta kon­takt med går­dens djur följt av går­dens per­so­nal och le­da­re. Ex­em­pel på vad mi­ni 4h:are bru­kar gö­ra: Lä­ra sig om ka­ni­ner och de­ras be­hov, ma­ta hön­sen, ba­ka muf­fins el­ler soc­kerka­ka med ägg som bar­nen själ­va ploc­kat, bors­ta häs­ten, ri­da/åka häst och vagn, my­sa med få­ren och mer där­till! Vi har två Mi­ni 4H kur­ser till vå­ren. Obs. för­an­mä­lan. Kost­nad 400 kr för 4 gång­er + med­lems­av­gift 200 kr/år. Lördagar kl 10.30–11.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.