Hös­tens bad­rumst­ren­der

Bad­rum­met har gått från en prak­tisk plats till ett av de mest po­pu­lä­ra rum­men i vå­ra hem. I hös­tens och vin­terns tren­der fo­ku­se­ras myc­ket på att för­vand­la bad­rum­met till nå­got all­de­les ex­tra; en plats där vi kan slapp­na av, häm­ta ener­gi och ba­ra va­ra.

Vi i Kista - - BOSTAD - F O T : H & M

Att bad­rum­met spe­lar en vik­tig roll i hem­met blir allt mer tyd­ligt. Vi vill in­te läng­re ba­ra kun­na du­scha och bors­ta tän­der­na, nu od­las mer och mer bad­rums­dröm­mar, med sin­ne­ri­ga spa­käns­lor, glitt­ri­ga mo­sa­ik­väg­gar och mat­ta ytor i grått och blått.

Erika Lin­dén Jans­son

FO­TO: ÅHLENS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.