Tjäns­te­män på höga po­si­tio­ner till Hus­by och Rin­ke­by

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Från och med i ja­nu­a­ri näs­ta år vän­tar ny­he­ter för för­valt­nings­led­ning­en i Rin­ke­by-Kis­ta. Stads­dels­led­ning­en kom­mer att läm­na den or­di­na­rie ar­bets­plat­sen i Kis­ta två da­gar per vec­ka, för att ar­be­ta en dag från Rin­ke­by och en dag i vec­kan från Hus­by.

Stads­dels­led­ning­en i Rin­ke­by-Kis­ta be­står av sex per­so­ner, stads­dels­di­rek­tö­ren och fem av­del­nings­che­fer.

– Vi har be­stämt att vi ska gö­ra så här, sä­ger Patrik Derk, stads­dels­di­rek­tör i Rin­ke­by-Kis­ta.

I dag sit­ter led­ning­en i sam­ma bygg­nad i Kis­ta, men ut­spritt där. Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning är en stor or­ga­ni­sa­tion med 1 200 an­ställ­da, och en­ligt Patrik Derk finns bå­de ett be­hov för av­del­nings­che­fer­na att va­ra nä­ra si­na re­spek­ti­ve verk­sam­he­ter, men ock­så att träf­fa varand­ra mer.

När de ar­be­tar i Hus­by och Rin­ke­by kom­mer de sex per­so­ner­na i led­ning­en att sit­ta till­sam­mans.

Hur kom­mer van­li­ga Rin-

ke­by- och Hus­by­bor att mär­ka att ni finns där?

– Vi har in­te i dags­lä­get tänkt att vi ska sit­ta och ha öpp­na mö­ten, men un­der lunch och fi­ka så kom­mer vi att sy­nas i Hus­by och i Rin­ke­by, sä­ger Patrik Derk.

Än är det in­te klart vil­ka lo­ka­ler stads­dels­led­ning­en ska sit­ta i. Den nya ar­bets­ord­ning­en gäl­ler från och med den 15 ja­nu­a­ri.

”Un­der lunch och fi­ka så kom­mer vi att sy­nas i Hus­by

och i Rin­ke­by.”

FO­TO: IDA NIL­SING

Patrik Derk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.