”Fö­re­na­de för­or­ter” fick Ab­di-pris

För and­ra gång­en i ord­ning­en de­la­des Ab­di-pri­set ut i Hus­by träff av Väns­ter­par­ti­ets le­da­re Jonas Sjöstedt. Pri­sce­re­mo­nin för Ab­di­ra­him Has­sans min­nes­fond drog ful­la hus, och bland pris­ta­gar­na ”Fö­re­na­de för­or­ter”, fanns de som ha­de star­ka per­son­li­ga band

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Pris­ta­gar­na ”Fö­re­na­de för­or­ter” är ett pro­jekt där språket le­ver. Mo­ti­ve­ring­en in­leds så här:

”De­ras spo­ken word-ar­range­mang har dra­git ful­la hus på plats ef­ter plats. De har vi­sat den styr­ka som finns i att byg­ga upp nya platt­for­mar, av or­ten och för or­ten.

– Det är jät­te­fint och per­son­li­gen för just mig känns det väl­digt spe­ci­ellt ef­tersom Ab­di var en nä­ra vän. För ”Fö­re­na­de för­or­ter” var det ett kvit­to på att vårt ini­ti­a­tiv går ät rätt håll, sä­ger Si­mon Ma­tiwos från Fö­re­na­de för­or­ter.

varmt om Ab­di Has­sans ar­be­te för att in­klu­de­ra och en­ga­ge­ra unga.

– Han en­ga­ge­ra­de unga som in­te vå­ga­de ta kli­vet in i de fi­na­re rum­men. Han in­for­me­ra­de al­la och tog all­tid sin tid att pra­ta om po­li­tik.

Han ta­lar

Han job­ba­de bå­de lo­kalt och på hög­re ni­vå.

Hur tyc­ker du man ska gö­ra för att en­ga­ge­ra unga?

– Att pra­ta med de bok­stä­ver som be­hö­va, ta al­la frå­gor på all­var och in­te för­dum­ma nå­gon. Hit­ta en frå­ga som in­tres­se­rar per­so­nen och pas­sar i hans el­ler hen­nes värld, kanske ra­sis­mel­ler fe­mi­nism.

Bå­de Väns­ter­le­da­ren Jonas Sjöstedt och Ab­di Has­sans bror, Ily­as Has­san, var med och de­la­de ut pri­set.

– Abdis bort­gång var en tra­ge­di för oss al­la. Vi är gla­da över att vi till­sam­mans med Abdis fa­milj har hit­tat ett sätt att minnas och hed­ra Ab­di, ge­nom att fort­sät­ta hans ar­be­te för rätt­vi­sa och or­ga­ni­se­ring av de som tving­as in i mar­gi­na­li­se­ring. Årets pristagare Fö­re­na­de För­or­ter gör just det­ta ge­nom att med språ­kets makt öpp­na dör­ren för allt­fler att ta plats, sa Jonas Sjöstedt.

Ily­as Has­san pas­sa­de på att på­min­na om att det in­te ba­ra finns skäl att kän­na sorg, ut­an även gläd­je.

– Idag minns vi Ab­di men vi ska in­te va­ra leds­na ut­an vi ska gläd­jas för det finns många Ab­di bland oss. Det är det­ta vi fi­rar idag, sa Il­ly­as Has­san.

på 20 000 kro­nor och kom­mer från en fond till Ab­di­ra­him Has­sans min­ne som in­stif­tats av Väns­ter­par­ti­et, Ung Väns­ter, Väns­ter­par­ti­et Stor­stock­holm och Ung Väns­ter Stor­stock­holm.

Ab­di­ra­him Has­san från Hus­by dö­da­des i ett at­ten­tat un­der en re­sa i Mo­ga­dishu i au­gusti 2013.

Pris­sum­man är

Ida Nil­sing Grat­tis Da­vid på din 3-års­dag den 18 no­vem­ber. Stor kram från mor­mor och mor­far!

”Abdis bort­gång var en tra­ge­di för

oss al­la.”

Vå­ra äls­ka­de tvil­ling tje­jer föd­des den 19/10-15. Mam­ma, pap­pa och sto­ra­sys­ter äls­kar er!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.