Alexander Mah­moud släp­per bok

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

år och upp­vux­en i Grimslöv i Små­land, flyt­ta­de till Stock­holm för fy­ra år se­dan och till Hus­by i som­ras.

job­bat som fo­to­graf se­dan 2008, bland an­nat för DN, No­belstif­tel­sen och oli­ka fack­tid­ning­ar. Är en del av re­dak­tio­nen på Tid­ning­en Re:pub­lic.

Med sin förs­ta bok ”Mel­lan rum­men” som släpps den 18 no­vem­ber, samt som no­mi­ne­rad till Sto­ra Jour­na­list­pri­set i ka­te­go­rin `Årets be­rät­ta­re” för re­por­ta­get ”Hem till byn” (som ock­så finns med i boken). Vin­na­ren of­fent­lig­görs den 19 no­vem­ber.

25

HAR

AK­TU­ELL:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.