Vill öka kon­tak­ter med Tens­ta

Vi i Kista - - SIDAN 1 - FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Ama­lia Berglöf vill med ett nytt ung­doms­råd ska­pa fler kon­tak­ty­tor mel­lan ung­doms- och vux­en­värl­den – och Spånga och Tens­ta.

Berglöf, 18, har se­dan hon va­rit li­ten tänkt på hur hon kan bi­dra för att för­bätt­ra sam­häl­let. Nu vill hon star­ta ett ung­doms­råd i Spånga-Tens­ta.

– Jag vill gö­ra skill­nad där jag bor. Ungt per­spek­tiv sak­nas i Spånga-Tens­ta, det är nå­got som verk­li­gen be­hövs, sä­ger hon.

Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Hersi (MP) är po­si­tiv till ett ung­doms­råd.

– Vi har haft ett för­ut, men in­tres­set dog ut. En stor del av in­vå­nar­na är ungdomar, och de­ras per­spek­tiv för hur vi ska ord­na sam­häl­let mås­te med. De har dess­utom en kom­pe­tens och kre­a­ti­vi­tet som of­ta fat­tas. Allt som in­ne­bär att vi sam­ver­kar bör vi stöd­ja, sä­ger han.

Ama­lia Berglöf vet re­dan

Spång­a­bon Ama­lia

SATS­NING. Ama­lia Berglöf vill star­ta ett ung­doms­råd i Spånga-Tens­ta, en idé hon pre­sen­te­ra­de för Awad Hersi (MP), ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den.

fle­ra sa­ker hon vill ar­be­ta med. Att Spånga-Tens­ta känns trå­kigt för ung­do­mar­na är hon själv ett le­van­de be­vis på.

– Jag har bott i Spånga he­la mitt liv. Det känns väl­digt trå­kigt, det finns lik­som

ingen­ting att gö­ra här, sä­ger hon.

bro­ar mel­lan Spånga och Tens­ta, som hon upp­le­ver som väl­digt seg­re­ge­rat, är en an­nan vik­tig punkt.

Att

byg­ga

– Det finns ing­en ge­men­skap mel­lan Spånga och Tens­ta el­ler mel­lan de unga som bor där, sä­ger hon.

– Att man träf­fas och lär kän­na varand­ra och att man ska­par en ge­men­skap över grän­ser­na, det är egent­li­gen grund­tan­ken. Att unga möts, lär kän­na varand­ra och får bred­da­de kon­takt­nät. Och att vi till­sam­mans kan för­änd­ra vår stads­del.

hon kun­na sam­la fler ungdomar som vill en­ga­ge­ra sig.

– Jag vill hit­ta bredd, de som kan kom­ma med per­spek­tiv som jag kanske in­te har. Att få fler rös­ter att hö­ras som in­te hörs i dag.

När hon väl har stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de vid sin si­da pas­sar hon dess­utom på att stäl­la krav.

– Ni som vux­na, men ock­så som stads­dels­nämnd, mås­te ge oss en le­gi­tim röst och sä­ga att vi ska få fin­nas. Att unga får hö­ra det gör att man kän­ner att man kan på­ver­ka, sä­ger Ama­lia Berglöf. Awad Hersi sva­rar di­rekt. – Vi vill att det ska fin­nas ung­doms­råd, ab­so­lut. Vi väl­kom­nar att vi ska ha sam­ar­be­te, det här är ba­ra förs­ta ste­get, sä­ger Awad Hersi.

Nu hop­pas

Lot­ten Eng­bom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.