Ett steg när­ma­re be­grav­ning

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Stock­holms stads­bygg­nads­nämnd be­slu­ta­de i sitt se­nas­te mö­te att fort­sät­ta med för­sla­get om en be­grav­nings­plats på Jär­va­fäl­tet.

”Be­grav­nings­plat­sen på Jär­va­fäl­tet är en vik­tig del av sta­dens fort­sat­ta ar­be­te med att ut­veck­la Jär­va­fäl­tet som ett re­kre­a­tions­om­rå­de. Un­der 2016 ska ett sam­lat grepp för ut­veck­ling­en av par­ken tas. I det­ta in­går en be­grav­nings­plats på Jär­va­fäl­tet, lik­som att ar­be­ta för ett håll­bart ut­om­hus­bad vid Eg­ge­by­gård,” står det i för­sla­get som nämn­den an­tog.

Där står ock­så ett ”en lös­ning för den nu ex­i­ste­ran­de verk­sam­he­ten Jär­va Di­sc Golf Park be­hö­ver stu­de­ras”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.