Team besöker Rin­ke­by­för­äld­rar

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Se­dan 2013 får al­la in­skriv­na på Rin­ke­by BVC sex be­sök av ett team från bar­na­vårds­cen­tral och so­ci­al­tjänst. Sam­ar­be­tet mel­lan barn­häl­so­vår­den och so­ci­al­tjäns­ten är ovan­ligt och struk­tu­ren för hem­be­sö­ken har de ar­be­tat fram ge­men­samt.

När pro­jek­tet star­ta­de fanns en oro för att för­äld­rar skul­le tac­ka nej, men pro­jek­tet har bli­vit mer fram­gångs­rikt än vad man först trod­de. Av 120 fa­mil­jer har ba­ra en hand­full av­böjt, rap­por­te­rar DN.

Syf­tet med hem­be­sö­ken är att ska­pa tryg­ga­re för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.