Flyk­ting­ström­men stäl­ler hö­ga krav

Vi i Kista - - NYHETER -

Var­je vec­ka kom­mer det i ge­nom­snitt sju en­sam­kom­man­de ungdomar på flykt till Spånga-Tens­ta. Nå­got som stäl­ler hö­ga krav på stads­de­len.

– Det är en hel­ga­len si­tu­a­tion just nu, men så är det över­allt.

Det sä­ger Eli­nor Bau­er Bars­by, so­ci­al­sek­re­te­ra­re på mot­tag­ning­en för en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn i Spånga-Tens­ta. Stads­dels­för­valt­ning­en job­bar hårt för att hit­ta bo­en­den till dem som kom­mer, men ba­ra ett få­tal kan bo kvar i stads­de­len.

– Dem som bor i nät­verks­hem, allt­så hos si­na släk­ting­ar, bor i om­rå­det, an­nars är det HVB-hem och fa­mil­je­hem runt Stock­holms­om­rå­det. Vi har be­hövt pla­ce­ra barn även i Norr­land, sä­ger Eli­nor Bau­er Bars­by.

På stads­dels­för­valt­ning­en an­stäl­ler man nu fler hand­läg­ga­re för att lö­sa pro­ble­men. Dess­utom hop­pas man att det ska öpp­nas än­nu fler HVB- och fa­mil­je­hem.

– Om man vill ha fa­mil­je­hem får man hö­ra av sig till pri­va­ta fö­re­tag el­ler stads­de­len. Det be­hövs verk­li­gen fler fa­mil­je­hem he­la ti­den, sä­ger Eli­nor Bau­er Bars­by.

Lot­ten Eng­bom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.