Kej­sar­ping­vi­nen till Rin­ke­by

Vi i Kista - - NYHETER - FOTO: IDA NIL­SING FOTO: IDA NIL­SING FOTO: IDA NIL­SING

”En­ve­tet” och ”de­ter­mi­ne­rat” var två ord som Anet­te Alm­löf, Stock­holms stads mil­jö­för­valt­ning, an­vän­de när hon de­la­de ut Stock­holms stads kli­mat­pris ”Kej­sar­ping­vi­nen” till Maria Hög­wall, ar­ki­va­rie på Kul­tur­för­valt­ning­en.

ti­di­ga­re skri­vit om Maria Hög­walls ar­be­te med att bli av med onö­di­ga re­klamut­skick. Hon är ar­ki­va­rie på Kul­tur­för­valt­ning­en i Rin­ke­by, och har ar­be­tat se­dan 2008 med att sä­ga upp re­klam som skic­kas ut i onö­dan, och har lyc­kats få ner mäng­den från cir­ka 2 ki­lo i vec­kan, till näs­tan noll.

I för­ra vec­kan till­de­la­des hon Stock­holms stads kli­mat­pris Kej­sar­ping­vi­nen.

Kej­sar­ping­vi­nen är ett vand­rings­pris, som går till nå­gon an­ställd in­om sta­den och som be­dri­ver ett ar­be­te för att mins­ka ener­gi­an­vän­ding­en, och på så vis gyn­na kli­ma­tet. Var­je vec­ka ut­ses en ny vin­na­re bland nå­gon av sta­dens 40 000 an­ställ­da.

Vi har

PING­LAN. Kej­sar­ping­vi­nen ”Ping­lan” de­las ut var­je må­nad.

Skä­let till att det är just en kej­sar­ping­vin, är att den ping­vi­nen ba­ra le­ver på Antark­tis och där­för är ext­ra sår­bar för kli­mat­för­änd­ring­ar som re­dan syns i smäl­tan­de istäc­ken och mins­kad till­gång på fisk och skal­djur.

– När vi gör nå­got här har det be­ty­del­se för väx­ter och djur, or­ga­nis­mer som in­te kan fö­ra sin egen ta­lan, sa Anet­te Alm­löf som de­la­de ut pri­set.

Med sig bär ping­vi­nen ett res­pass, en li­ten logg­bok över al­la stäl­len som ping­vi­nen be­sökt och någ­ra kor­ta ord om vad de gjort för att få ta emot ping­vi­nen hos sig. Tan­ken är att ex­emp­len ska in­spi­re­ra, och att kli­mat­ar­be­tet ska spri­da sig.

Det är in­te förs­ta gång­en som pris­ping­vi­nen kom­mer till Jär­va. Re­dan 2012 fick Rin­ke­by-Kistas stads­dels­för­valt­ning ta emot ping­vi­nen och i ja­nu­a­ri 2015 be­sök­te den Akal­la grund­sko­la. Dit kom den tack va­re det ido­ga ar­be­te som gjorts för att mins­ka matsvinn och öka sam­ar­be­te på sko­lan. Ping­vi­nen he­ter Ping­lan. – Tan­ken är att den ska va­ra en väckar­kloc­ka för att väc­ka oss ur vår kli­mat­ko­ma, sa Anet­te Alm­löf.

Maria Hög­wall var glad och kon­sta­te­ra­de att det var nog förs­ta gång­en hon vann ett pris. Den­na må­nad står ping­vin­skulp­tu­ren i fi­karum­met på Kul­tur­för­valt­ning­en, men Maria fick ock­så ett in­ra­mat di­plom att be­hål­la. Vad ska du gö­ra med det?

– Det ska jag tu­san sät­ta upp! Ida Nil­sing VIN­NA­RE. Maria Hög­wall, ar­ki­va­rie på Kul­tur­för­valt­ning­en, pri­sa­des för sitt ar­be­te med att mins­ka ut­skic­ken av onö­dig re­klam till ar­bets­plat­sen. DOKUMENTERAT. In­for­ma­tö­ren på Kul­tur­för­valt­ning­en för­e­vi­gar ögon­blic­ket då Kej­sar­ping­vi­nen vand­ra­de in till de­ras lo­ka­ler i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.