Kli­mats­mar­ta Stock­holm – må­na­dens ex­em­pel

Vi i Kista - - NYHETER -

med ut­mär­kel­sen ”Kli­mats­mar­ta Stock­holm – må­na­dens ex­em­pel” är att ma­na till ut­ö­kat kli­mats­mart age­ran­de. Vand­ringsping­vi­nen för bud­ska­pet vi­da­re från för­valt­ning till för­valt­ning. Ge­nom att lä­sa om and­ras be­drif­ter i res­pas­set in­spi­re­ras och en­tu­si­as­me­ras man till nya ak­ti­va hand­ling­ar in­om ener­gi- och kli­mat­om­rå­det. Dess­utom är Vand­ringsping­vi­nen unik, den är gjord av konst­nä­ren Eka Acos­ta och finns en­dast i ett ex­em­plar.

som ut­ses till Kli­mats­mar­ta Stock­holm – må­na­dens go­da ex­em­pel får även ett di­plom och det får man själv­fal­let be­hål­la.

är in­stif­tat av Stock­holms stads mil­jö­för­valt-

TAN­KEN

PER­SO­NEN

PRI­SET

ning,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.