MER Mo­ti­ve­ring­en

Vi i Kista - - FAMILJ -

spo­ken word-ar­range­mang har dra­git ful­la hus på plats ef­ter plats. De har vi­sat den styr­ka som finns i att byg­ga upp nya platt­for­mar, av or­ten och för or­ten. Ab­di­ra­him Has­san ar­be­ta­de för ett Sve­ri­ge där al­la får sin röst hörd. Fö­re­na­de För­or­ter har lagt sten på sten till grun­den för det sam­häl­let och va­rit en stark kraft för att bry­ta seg­re­ga­tio­nen i den svens­ka kul­tursce­nen. De har öpp­nat vägen för många att till­sam­mans sät­ta ord på den verk­lig­het vi le­ver i. Vi hop­pas att med­len från Abdis min­nes­fond ska va­ra ett kon­kret stöd i det ar­be­tet. ”

” DE­RAS

ÄR DET NÅ­GON DU VILL UPP­VAK­TA? Skic­ka gär­na ett foto, di­gi­talt el­ler van­li­ga kort. E-post:

el­ler Nor­rort i Stock­holm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upplands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.