Don’t touch my hair, fö­re­läs­ning

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

För ett år se­dan utex­a­mi­ne­ra­des Sa­lem Yo­han­nes till stats­ve­ta­re och har se­dan dess va­rit run­tom i Sve­ri­ge med sin text och sitt pris­be­lön­ta ex­a­mens­ar­be­te Don’t touch my hair. Med hjälp av so­ci­a­la me­di­er drog hon igång en fö­re­läs­ningstur­né och möt­tes av stort in­tres­se hos all­män­he­ten. I sin text och i sin fö­re­läs­ning ut­fors­kar hon det ”pro­fes­sio­nel­la” ut­se­en­det in­om of­fent­lig för­valt­ning, där afro­hå­ret kon­stant kol­li­de­rar med bå­de vit­hetsnorm och bil­der av kvinn­lig skön­het. Sa­lem är även ak­tu­ell som en av skri­ben­ter­na i Fan­na Ndow Norr­by´s an­to­lo­gi Svart Kvin­na. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 18.00–20.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.