Cir­kus på Kis­ta bib­li­o­tek!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Cir­kussho­wen Be­vis har kom­mit till sta­den och sla­git sig ner på Kis­ta bib­li­o­tek. Två per­so­ner, varav den ena tit­tar på oss ge­nom en stor såp­bubb­la. Cir­kussho­wen Be­vis. En show för för­sko­lans 5-åring­ar med rått­fäl­lor, golf­klub­bor, tid­ning­ar, bal­long­er, fjäd­rar, snö­ren, hår­tor­kar, plast­fis­kar, sopp­å­sar och ping­is­bol­lar och vil­da ex­pe­ri­ment som bju­der in till skratt och för­und­ran hos publi­ken. I di­rekt an­slut­ning till fö­re­ställ­ning­en ges en works­hop. Fri en­tré. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 10.15– 10.45 och 13.00–13.45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.