Akro­po­lis rik­tigt, rik­tigt nä­ra för Su­pe­ret­tap­lats

Vi i Kista - - SPORT - FOTO: HÅ­KAN STRAND elin.lorn­bo@di­rekt­press.se 070-78 72 072

SÄ­SONGS­BÄS­TA.

Nä­ra är var det var – att Akro­po­lis tog su­pe­ret­tan­plat­sen. Men det är IK Frej som slu­tar som kval­seg­ra­re och som där­med får fort­sät­ta med spel i su­pe­ret­tan näs­ta år. Där­e­mot har Akro­po­lis gjort sin bäs­ta sä­song ge­nom ti­der­na.

nä­ra att sä­songs­be­drif­ten slu­ta­de max­i­malt. Det var ett lad­dat Akro­po­lis IF som den gång­na vec­kan ställ­des mot Tä­by­la­get IK Frej i su­pe­ret­tankva­let. Två mat­cher slu­ta­de med två otur­li­ga för­lus­ter med 1-0 var­de­ra. Re­sul­tat som för­bryl­lar sta­tistik­bo­ken.

– Vi ha­de to­talt sett flest mål­chan­ser i bå­da mat­cher­na. Sett ut­i­från dem är vi det bäs­ta la­get. Men vi lyc­kas in­te gö­ra mål. Det gör IK Frej, sä­ger Giannis Tsom­bos, Akro­po­lis IF:s hu­vud­trä­na­re.

Ja, det blev må­len som IK Frej såg till att gö­ra som av­gjor­de. Spel­mäs­sigt var det jämt. I kval­mö­tets fös­ta tju­go mi­nu­ter var det nog där­e­mot många som tänk­te: är det så här stor skill­nad på di­vi­sion 1 och su­pe­ret­tan?

– Förs­ta tju­go var vi ner-

Ack så

NÄ­RA. Det var myc­ket nä­ra att Akro­po­lis tog su­pe­ret­tan­plat­sen näs­ta sä­song.

vö­sa och IK Frej ha­de över­ta­get i star­ten. Se­dan läg­ger sig vår ner­vo­si­tet. Då tar vi över mat­chen och bör­jar ska­pa mäng­der av chan­ser. Men, inga mål, sä­ger Giannis Tsom­bos.

ner­vo­si­te­ten kos­ta­de dyrt, för det var i bör­jan som IK Frej gjor­de 0-1, vil­ket stod sig mat­chen ut. Victor Sö­der­ström var när­mast kvit­te­ring. I mit­ten av mat­chen får han på ett skott som tar i rib­ban och där bol­len stud­sar ner på lin­jen. Do­mar­na dö­mer ing­et mål, men den svår­sy­na­de

Den in­le­dan­de

si­tu­a­tio­nen ha­de lik­väl kun­nat in­ne­bä­ra 1-1, för var bol­len in­ne? Dock in­te den här gång­en, en­ligt do­mar­na.

två, bor­ta på Tä­by IP, var Akro­po­lisher­rar­na tvung­na att sät­ta press. Nå­got som de ock­så gjor­de. Den här mat­chens chan­ser var in­te li­ka he­ta som i den förs­ta även om de fanns. Tack va­re Akro­po­lis of­fen­siv ska­pa­des bå­de ytor och kont­rings­möj­lig­he­ter för Tä­bygäng­et. När Akro­po­lis går ner på 3-backs­lin­je upp­står en kont­ring som Tä­by­la­get för­val­tar väl. I den 72:a mi-

I match

nu­ten gör hem­ma­la­get 1-0. Åter­i­gen står sig re­sul­ta­tet mat­chen ut och IK Frej tar hem su­pe­ret­tan­plat­sen.

– När man mö­ter ett för­svars­starkt lag som IK Frej mås­te chan­ser­na som ges sät­tas. Vi gör in­te det och det av­gör. Pre­sta­tions­mäs­sigt tyc­ker jag att Akro­po­lis är det ab­so­lut bäs­ta la­get, sä­ger Giannis Tsom­bos.

in­för mat­cher­na ock­så någ­ra av­bräck i trup­pen på grund av sjuk­dom och ska­da. En som tving­a­des se kva­let från si­dan, till följd av en opas­san­de för­kyl­ning, är spe­la­ren Ar­min Iran­pak.

– Det var spänt även från si­dan. Jag tyc­ker att det var skö­na mat­cher, vi vi­sar att vi in­te är säm­re än su­pe­ret­tan. Stund­tals får vi Frej att gå på knä­na. Ty­värr räc­ker det in­te he­la vägen, men vi av­slu­tar i al­la fall sä­song­en med flag­gan i topp, sä­ger Ar­min Iran­pak.

Akro­po­lis ha­de

här är Akro­po­lisher­rar­nas bäs­ta sä­song ge­nom ti­der­na. Som ny­kom­ling­ar avan­ce­rar la­get till su­pe­ret­tankval och där är la­get otro­ligt nä­ra till att gå he­la vä-

Ja, det

gen. Även trä­na­re Giannis Tsom­bos är myc­ket nöjd och me­nar att många av la­gets spe­la­re gör si­na bäs­ta pre­sta­tio­ner på året i kva­let.

– Vi gör en fin av­slut­ning även om det är surt att det in­te räc­ker. Men vi vi­sar att vi som är en li­ten klubb, med in­nan okän­da namn och med be­grän­sad eko­no­mi, kan lyc­kas i top­pen. Vi har sla­git klubb­re­kord med häst­läng­der. Vi är stol­ta, sä­ger Giannis Tsom­bos.

Elin Lörn­bo

FOTO: HÅ­KAN STRAND

Akro­po­lis IF gör sin bäs­ta sä­song ge­nom ti­der­na år 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.