Ro­ma­rio-sti­pen­di­um till Hus­by FF

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörn­bo elin.lorn­bo@di­rekt­press.se

För någ­ra vec­kor se­dan blev Hus­by FF kla­ra för di­vi­sion 5. La­get har gjort en fin sä­song. La­gom till sä­songs­av­slut­ning­en har klub­ben nu till­de­lats årets Ro­ma­ri­osti­pen­di­um – ett sti­pen­di­um som de­las ut av Va­salunds IF för att hed­ra den fö­re det­ta fot­bolls­spe­la­ren Ah­med ”Ro­ma­rio” Ibra­him Ali.

Va­salunds IF de­lar i år ut Ro­ma­ri­osti­pen­di­et för and­ra gång­en. Det här är en hyll­ning av, och till min­ne av, Ah­med Ibra­him Ali, även känd un­der smek­nam­net ”Ro­ma­rio”, som tra­giskt gick bort år 2008.

Ro­ma­rio spe­la­de un­der fle­ra år i Va­salunds IF och klub­ben de­lar nu år­li­gen ut ett sti­pen­di­um till för­e­ning­ar som bi­drar med ett sam­hälls­nyt­tigt an­svar där ungdomar en­ga­ge­ras. För­ra årets vin­na­re var Rin­ke­by Uni­ted FC. I år går sti­pen­di­et till Hus­by FF.

– Vi är väl­digt tack­sam­ma och gla­da. Det känns ext­ra spe­ci­ellt för oss att få det här ef­tersom många in­om Hus­by FF kän­de Ro­ma­rio, sä­ger Si­rag She­ik­ho­mer, som är Hus­by FF:s trä­na­re och sport­chef.

Ro­ma­rio väx­te upp i Hus­by och Si­rag She­ik­ho­mer be­rät­tar att fle­ra i Hus­by FF va­rit bå­de skol- och lag­kam­rat med den fö­re det­ta fot­bolls­spe­la­ren. Ro­ma­ri­os sista fot­bollsår var i den fö­re det­ta klub­ben At­le­ti­co Hus­by. Många från Hus­by FF har spe­lat i just At­le­ti­co Hus­by till­sam­mans med Ro­ma­rio.

– Han var en kil­le som många av oss såg upp till, sä­ger Si­rag She­ik­ho­mer.

I sti­pen­di­e­mo­ti­ve­ring­en

fram­går det bland an­nat att Hus­by FF på kort tid ta­git stort sam­hälls­an­svar ge­nom att få många ungdomar ak­ti­ve­ra­de i söd­ra Jär­va. Dess­utom nämns de­ras en­ga­ge­mang med hjälp till flyk­ting­ar. Sti­pen­di­et är på 5 000 kro­nor och än så länge har klub­ben in­te be­stämt vad de ska gö­ra för peng­ar­na.

– I vin­ter ska vi be­dri­va spon­tan­fot­boll in­om­hus un­der jul­lo­vet, li­te av peng­ar­na går kanske till det. Vi har även tan­kar på att skän­ka en del till för­mån för flyk­ting­ar. Men vi får se, oav­sett så kom­mer det att gå till nå­got bra, sä­ger Si­rag She­ik­ho­mer.

Sä­song­en 2015 har va­rit ett bra år för Hus­by FF. Re­sul­tatmäs­sigt slu­ta­de la­get som se­rie­seg­ra­re i di­vi­sion 6 och näs­ta år är det di­vi­sion 5 som gäl­ler. Si­rag She­ik­ho­mer är en av klub­bens grun­da­re som va­rit med se­dan klubb­star­ten 2013. Han me­na rat­te­na v fram­gångs­fak­to­rer­na är la­gets fun­ge­ran­de grupp­dy­na­mik.

– Vi har ar­be­tat hårt med att få spe­lar­na sam­man­svet­sa­de. Nu har vi avan­ce­rat i se­ri­en samt fått Ro­ma­ri­osti­pen­di­et, det ä rett fint kvit­to på att vi åstad­kom­mit nå­got bra, sä­ger Si­rag She­ik­ho­mer.

När Hus­by FF star­ta­des var det för ung­do­mar­na i he­la Hus­by-Akal­la- Kista­om­rå­det. När la­get spe­lar kom­mer all­tid många sup­port­rar som stöd – vil­ket är nå­got som gläd­jer Si­rag She­ik­ho­mer. Tim­mar­na som han och al­la and­ra ger åt klub­ben är helt och hål­let ide­ellt. En­ga­ge­mang­et som finns, me­nar han, be­ror på ren kär­lek, ef­tersom Hus­by FF in­te är nå­gon vinst­dri­van­de för­e­ning.

– Vi kal­lar oss för fol­kets lag och det känns när vi spe­lar. Ti­den vi läg­ger ner är rik­tig kär­lek från hjär­tat. Jag vill pas­sa på att tac­ka al­la för en fin sä­song. Det här är bör­jan på nå­got stort och nu sik­tar vi på tå­get mot di­vi­sion 4.

”Ti­den vi läg­ger ner är rik­tig kär­lek från hjär­tat.”

FOTO: LÄSARBILD

RO­MA­RI­OSTI­PEN­DI­UM. Hus­by FF till­de­las årets Ro­ma­ri­osti­pen­di­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.