För­or­tens sko­lor tar emot de ny­an­län­da

• S kan tvinga fle­ra sko­lor att hjäl­pa till

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Erik He­den­vind

När allt fler flyk­ting­barn kom­mer till Stock­holm så ham­nar de fram­förallt på sko­lor i so­cio­e­ko­no­miskt sva­ga­re om­rå­den ut­an­för tul­lar­na. För­kla­ring­en är att ma­jo­ri­te­ten av de ny­an­län­da – av oli­ka skäl – of­ta ham­nar i yt­tersta­den. Och när när­hets­prin­ci­pen gäl­ler är det närms­ta sko­lan som an­sva­rar för att ord­na plats åt ele­ver­na.

Men det be­hö­ver in­te va­ra så här. I Mal­mö, till ex­em­pel, job­bar kom­mu­nen ak­tivt för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen i sta­den. Där krä­ver man nu att al­la sta­dens sko­lor ska er­bju­da ett an­tal skol­plat­ser åt ny­an­län­da i för­hål­lan­de till sin stor­lek.

Men i Stock­holm tar man in­te chan­sen att mins­ka seg­re­ga­tio­nen ge­nom att tvinga sko­lor i in­nersta­den att ta an­svar.

Istäl­let har man be­stämt att var­je plats som blir le­dig när en elev flyt­tar el­ler by­ter sko­la ska gå till en ny­an­länd. Sko­lor­na har ock­så fått tyd­li­ga di­rek­tiv att star­ta för­be­re­del­se­klas­ser. Men det räc­ker up­pen­bar­li­gen in­te.

Nu öpp­nar skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) för att det kan bli frå­ga om krav – lik­nan­de det i Mal­mö – i Stock­holm ock­så. Näs­ta år...

– Det är så­da­na dis­kus­sio­ner vi får ha un­der året, till näs­ta ter­min, sä­ger Ol­le Bu­rell.

Men var­för har man in­te re­dan gjort nå­got för att för­de­la de ny­an­län­da ele­ver­na jäm­na­re mel­lan sta­dens sko­lor?

– Det finns ing­et ”in­te” i det här. Vi tar al­la chan­ser som finns att få in de här bar­nen på al­la sko­lor i Stock­holm. De en­skil­da rek­to­rer­na har ett jät­te­tyd­ligt upp­drag att ta­la om när de får le­di­ga plat­ser. Som So­fi­asko­lan på Sö­der­malm, där de har en hel för­be­re­del­se­klass se­dan nå­got år till­ba­ka.

Men det har väl So­fi­asko­lan gjort på eget ini­ti­a­tiv?

– Ja, det var en rek­tor som var fram­synt och ska­pa­de den här klas­sen.

Hur får man and­ra rek­to­rer att gö­ra det­sam­ma?

– Vi har sagt åt dem att ska­pa de här plat­ser­na.

I dags­lä­get rå­der allt­så ett slags sta­tus quo. Tyd­li­ga di­rek­tiv från po­li­ti­ken och en vil­ja att hjäl­pa till har hit­tills in­te vi­sat sig gö­ra så stor skill­nad. Och även om samt­li­ga par­ter ver­kar över­ens om att fler sko­lor mås­te ta an­svar har det hit­tills in­te gjort nå­gon skill­nad. Och om det ska bli nå­gon skill­nad nu lig­ger up­pen­bar­li­gen i hän­der­na på de en­skil­da rek­to­rer­na.

Men Ol­le Bu­rell (S) har för­tro­en­de för att tyd­li­ga upp­ma­ning­ar till rek­to­rer­na kom­mer lö­sa si­tu­a­tio­nen.

– Vi har sagt åt al­la sko­lor att hjäl­pas åt och om vi sä­ger åt dem så gör de det. Vi är jät­te­tyd­li­ga mot rek­to­rer­na att de ska gö­ra allt de kan för att hit­ta lo­ka­ler och per­so­nal till för­be­re­del­se­klas­ser i he­la stan, sä­ger han.

”Vi är jät­te­tyd­li­ga mot rek­to­rer­na att de ska gö­ra allt de kan för att hit­ta lo­ka­ler och per­so­nal till för­be­re­del­se­klas­ser i he­la stan.”

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

LI­TEN KLASS. Bar­kat och Es­mail har of­tast lek­tion själ­va med en lä­ra­re, men någ

ra äm­nen har de till­sam­mans med and­ra klas­ser, som id­rott, slöjd och mat­te. ”Mat­ten är okej men det blir svårt när pro

ble­men be­skrivs med myc­ket svensk text”, sä­ger Es­mail.

FOTO: PRESSBILD

Ol­le Bu­rell (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.