Po­e­si lyf­ter fram för­do­mar

Sa­ka­riya Hir­si och Jas­min Adem tror på kraf­ten i det skriv­na or­det. Med hjälp av po­e­si vill de lyf­ta sam­häl­let för­do­mar för att ska­pa igen­kän­ning och de­batt.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fri­da Gunner Broo­ke

För­do­mar hand­lar om okun­skap.

”Hon var ut­fryst som barn. Hon var dömd som barn. Hu­den hon har, den är ett för­bru­kat be­vis­ma­te­ri­al.”

Så in­leds Sa­ka­riya Hir­sis dikt ”Skräck­sla­gen, jag är nog dömd”. – Den hand­lar om en afro­s­vensk tjej som kän­ner sig rädd för att sam­häl­let har satt in hen­ne i ett fack som hon in­te kan ta sig ur. Jag fick en upp­gift i sko­lan om att tit­ta på nor­mer. När jag bör­ja­de tit­ta på det här sät­tet såg jag plöts­ligt en mas­sa sa­ker som jag in­te sett ti­di­ga­re. Tex­ten är ett re­sul­tat av upp­gif­ten.

Sa­ka­riya har skri­vit po­e­si och dik­ter he­la li­vet. För ho­nom är det ett sätt att få ut­lopp för tan­kar och fun­de­ring­ar sam­ti­digt som han gör sin röst hörd. Till­sam­mans med kom­pi­sen Jas­min Adem vill han spri­da si­na och and­ras tex­ter för att ska­pa de­batt och igen­kän­ning.

– För­do­mar hand­lar om okun­skap, men med tex­ter och dik­ter kan folk få bort sin okun­skap och räds­la, sä­ger han och får med­håll av Jas­min.

– Pre­cis, och det finns hund­ra oli­ka sätt att lö­sa pro­ble­men i sam­häl­let. Vis­sa job­bar in­om sko­lan som lä­ra­re och fri­tids­le­da­re, and­ra som jour­na­lis­ter, fö­re­ta­ga­re och så vi­da­re. Ge­nom po­e­si och dik­ter kan man ock­så få ut ett bud­skap, kun­skap och för­stå att det finns and­ra som kän­ner li­ka­dant. Jag viss­te in­te att det fanns and­ra som kän­de som jag för­rän jag själv bör­ja­de skri­va, sä­ger Jas­min.

Hen­nes text ”Sam­häl­let ger oss mix­a­de sig­na­ler/Fram­tids­bä­ra­re” går i sam­ma te­ma som Sa­ka­riy­as.

– Min text skrev jag un­der po­e­si­verk­sta­den på Hus­by­träff. Jag skrev ba­ra ner al­la mi­na tan­kar. Den är li­te som att pe­ka lång­fing­ret åt he­la sam­häl­let. För vi får he­la ti­den mix­a­de sig­na­ler. Vi får hö­ra att det in­te är vi och dom. Men så fun­kar det in­te. Var­för får vi in­te lä­ra oss om al­la ste­re­o­ty­per, ra­sism och att man be­hand­las oli­ka. Det är många sam­hälls­frå­gor som jag skri­ver av mig, sä­ger hon.

– Man be­hö­ver in­te ha sam­ma åsik­ter om allt. Men al­la för­tjä­nar att bli hör­da, to­le­re­ra­de och re­spek­te­ra­de, sä­ger Sa­ka­riya.

FOTO: FRI­DA GUNNER BROO­KE

DIK­TA­RE. Jas­min Adem, 19 och Sa­ka­riya Hir­si, 18, skri­ver dik­ter om för­do­mar, ut­an­för­skap och orätt­vi­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.