Ross Tens­ta gym­na­si­um högt upp på po­li­tis­ka agen­dan

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ekström pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

Mer re­sur­ser, fler ka­me­ror och port­ning av obe­hö­ri­ga. Så vill op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Lotta Edholm (FP) lö­sa pro­ble­men på Ross Tens­ta gym­na­si­um.

Pre­cis des­sa åt­gär­der är ock­så på väg att vid­tas med­de­lar skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S).

Bland an­nat in­stal­le­ras port­kod.

Bråk, av­stäng­ning­ar och an­mäl­ning­ar till Skol­in­spek­tio­nen. Det har stor­mat kring Ross Tens­ta gym­na­si­um un­der hös­ten.

Oac­cep­ta­belt an­ser op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Lotta Edholm som vill se kraft­tag från po­li­tiskt håll.

Dels för att tryg­ga skol­gång­en för be­fint­li­ga ele­ver

Dels för att för­hind­ra att ungdomar väl­jer and­ra sko­lor på grund av att de tror att det är otryggt på Ross Tens­ta gym­na­si­um.

– Ross Tens­ta gym­na­si­um är en bra sko­la. De fles­ta ele­ver trivs. Men det finns en risk att man tror att det är mer otryggt än vad det är, sä­ger Lotta Edholm.

För att kom­ma till rät­ta med de ord­nings­pro­blem som finns så fö­re­slår hon ett an­tal åt­gär­der.

– Ord­nings­pro­ble­men har in­te ba­ra va­rit in­ter­na ut­an myc­ket lig­ger ut­an­för sko­lan. En sko­la är in­te en all­män plats. Rek­to­rer har möj­lig­het att slänga ut folk, men här mås­te sta­den hjäl­pa till och se till att det upp­rätt­hålls.

Lotta Edholm tror ock­så att fler över­vak­nings­ka­me­ror kan hjäl­pa.

– Ross Tens­ta gym­na­si­um ha­de en bra och fun­ge­ran­de ka­merö­ver­vak­ning för någ­ra år se­dan, men de fles­ta ka­me­ror stop­pa­des av Datainspektionen. Här be­hö­ver reg­ler­na för­änd­ras.

Sta­den mås­te ock­så skju­ta till mer re­sur­ser för att kun­na hål­la lugn och ord­ning.

– Det ext­ra bi­drag som Ross Tens­ta gym­na­si­um får med det nu­va­ran­de so­cio­e­ko­no­mis­ka för­del­nings­sy­ste­met täc­ker in­te ens lö­neök­ning­ar.

Slut­li­gen mås­te skol­led­ning­en få po­li­tiskt stöd för de in­sat­ser som har vid­ta­gits.

– Det är in­te lätt att stänga av ele­ver. Här mås­te skol­led­ning­en få stöd från po­li­tisk håll.

Skul­le skol­led­ning­en kun­na va­ra hår­da­re?

– Det är svårt att sä­ga i det här fal­let. Det man ibland har sett är att sko­lor­na age­rar li­te för sent, sä­ger Lotta Edholm.

Skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) med­de­lar via mejl att han ser all­var­ligt på si­tu­a­tio­nen på Ross Tens­ta gym­na­si­um.

– Det ska in­te fö­re­kom­ma nå­got som helst våld på vå­ra sko­lor. Där­för ser jag med stort all­var på de pro­blem som finns på Ross Tens­ta. Prio ett är att ge vår per­so­nal för­ut­sätt­ning­ar att åter­stäl­la lugn och trygg­het. Ut­bild­nings­för­valt­ning­ens högs­ta che­fer är en­ga­ge­ra­de i frå­gan och för egen del är jag be- redd att skju­ta till ext­ra stöd och re­sur­ser om så krävs.

Han med­de­lar ock­så att sä­ker­he­ten på sko­lan ska skär­pas.

– Vi ser över hur den fy­sis­ka mil­jön kan för­bätt­ras för att öka trygg­he­ten på sko­lan. Ex­pe­di­tio­nen och re­cep­tio­nen om­or­ga­ni­se­ras för att öka trygg­he­ten. In­för vår­ter­mi­nen kom­mer kod­lås att in­stal­le­ras för att sä­ker­stäl­la att obe­hö­ri­ga in­te kom­mer in på sko­lan. Ka­me­raö­ver­vak­ning finns i vis­sa de­lar av sko­lan och sko­lan tit­tar på om den­na kan ut­ö­kas.

Åt­gär­der som vid­tas kom­mer ock­så att ske i sam­ver­kan med and­ra vik­ti­ga ak­tö­rer i om­rå­det.

– Hän­del­ser av den­na ka­rak­tär är in­te iso­le­ra­de till sko­lan ut­an hand­lar om trygg­he­ten i när­om­rå­det och där krävs ett sam­ar­be­te med så­väl stads­dels­nämn­den och so­ci­al­tjäns­ten som po­li­sen och and­ra ak­tö­rer. Jag vet att ett så­dant ar­be­te är ini­ti­e­rat och jag ser po­si­tivt på de an­sträng­ning­ar som nu görs från fle­ra håll.

FOTO: LIESELOTTE VAN DER MEIJS/ STOCK­HOLMS STAD

Lotta Edholm (FP).

FOTO: ARKIV

STÄNGT. Ross Tens­ta gym­na­si­um fick stänga un­der två da­gar i ok­to­ber ef­ter fle­ra slags­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.