Jag ska till Pa­ris

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Vi är en ut­präg­lad lo­kal­tid­ning, men ibland går det in­te att skri­va om nå­got an­nat än Pa­ris. Jag har in­te va­rit där se­dan jag var 17 år och tåg­luf­fa­de. Vi skul­le so­va på en tåg­sta­tion i vän­tan på ett morgon­tåg. Men vi blev till­sag­da av en väl­be­väp­nad po­lis­man att det in­te gick för sig. Det jag minns bäst är po­lis­man­nen – trots sin be­väp­ning och skydds­väst – var så på­tag­ligt ar­tig och la sig vinn om att prak­ti­se­ra sin sko­leng­els­ka. I stäl­let för att ba­ra sja­sa bort någ­ra ton­å­ri­ga, svens­ka, tåg­luf­fan­de ungdomar med li­te frans­ka kraft­ord. Nu har jag in­te va­rit i Pa­ris på över tju­go år, och det är märk­ligt ef­tersom be­sö­ket var fan­tas­tiskt. Ur­säk­ten är väl att jag in­te kan frans­ka. Det är enkla­re att åka till Lon­don. Just nu fram­står det som en otro­ligt då­lig ur­säkt.

Nå­gon gång in­nan el­ler strax ef­ter jul ska jag se till att kom­ma iväg. Ba­ra för att. Je­a­net­te och Alex Nga­bo, The vo­ice of Tens­ta, som den här vec­kan släp­per en ljud­in­spel­ning av na­tio­nalsång­en ”Du gam­la du fria” i hip­hop/reg­gae-stil – ett mu­sik­pro­jekt som för sam­man män­ni­skor med ur­sprung från oli­ka de­lar av värl­den.

Hur kom­mer det sig att ni gör den här in­spel­ning­en? – The vo­ice of Tens­ta be­stäm­de sig för att gö­ra ett mu­sik­pro­jekt som för sam­man per­so­ner från oli­ka de­lar av värl­den för att vi­sa ett mul­ti­kul­tu­rellt an­sik­te av Sve­ri­ge. Vi för­sö­ker va­ra po­si­ti­va och job­ba för att in­te­gre­ra folk, men på se­na­re tid har den ne­ga­ti­va käns­lan och po­la­ri­se­ring­en i sam­häl­let bli­vit stör­re. Vi mås­te gö­ra nå­got för att vi­sa hur män­ni­skor från oli­ka län­der har kom­mit sam­man.

När kom­mer man att kun­na hö­ra lå­ten? – Den släpps som au­dio den här vec­kan och pa­ral­lellt har vi bör­jat job­ba med en vi­deo. Vi­sio­nen för vi­de­on är att den ska re­pre­sen­te­ra så många oli­ka na­tio­na­li­te­ter som möj­ligt och vi­sa dem i si­na jobb­klä­der på si­na ar­bets­plat­ser, för att vi­sa hur Sve­ri­ge går runt tack va­re den mul­ti-kul­tur vi har.

Är det ba­ra folk från or­ten som får va­ra med i vi­de­on? – Nej! Det är öp­pet för al­la, och vill man va­ra med i vi­de­on får man gär­na hö­ra av sig till oss. Vi­de­on kom­mer att släp­pas två vec­kor fö­re jul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.