3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

NÄMND­MÖ­TEN I RIN­KE­BY-KIS­TA OCH SPÅNGA-TENS­TA

Po­li­ti­ker­na i Jär­va sam­man­trä­der, frå­gestun­den som in­le­der mö­tet bru­kar va­ra sär­skilt in­tres­sant att föl­ja.

Tors­dag 26 no­vem­ber kloc­kan 18

Rin­ke­by­sko­lan/Tens­ta

När:

Var:

träff

JUL­MARK­NAD PÅ LIV­STYC­KET

Med nya och gam­la fa­vo­ri­ter. Ope­ras­ång­ers­kan Char­lot­ta Huldt un­der­hål­ler un­der da­gen till­sam­mans med del­ta­ga­re från Liv­styc­ket.

Lör­da­gen den 28 no­vem­ber kloc­kan 11–15.

Tensta­gång­en 20.

När:

Var: CAFÉSAMTAL OM ATT VA­RA MÄN­NI­SKA I DAG

Cafésamtal ord­nar ett sam­tal om att va­ra män­ni­ska i dag. Det är ett pro­jekt för att bil­da mö­tes­plat­ser för al­la som in­tres­se­rar sig för män­ni­skan och psy­ko­a­na­ly­tis­ka per­spek­tiv. Del­ta­gar­na fö­re­slår äm­nen för sam­ta­let. En sam­tals­le­da­re an­sva­rar för sam­ta­lets ra­mar och för­de­lar or­det. Lör­dag 28 no­vem­ber Hus­by bib­li­o­tek

När: Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.