Tenstas vägg dy­ra­re än Al­bys

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

För tre år sen sat­te man upp en graf­fiti­vägg i Al­by i Bot­kyr­ka kom­mun, den är 90 me­ter lång och gjord i ply­wood, och den to­ta­la kost­na­den lan­da­de nå­gon­stans mel­lan 25 000 och 30 000 kro­nor. I Spånga-Tens­ta räk­nar man med att det kom­mer bli 820 000 kro­nor dy­ra­re.

Trots kost­na­den för­sva­rar Awad Hersi (MP), stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta, be­slu­tet.

– Det är klart att det är myc­ket peng­ar, men vi räk­nar med att vi får väl­digt myc­ket till­ba­ka. Al­la graf­fiti­väg­gar är in­te jäm­för­ba­ra. Det är in­te läng­den som av­gör, ut­an ma­te­ri­al och om­rå­de. Man har valt att det ska va­ra en fri­ståen­de be­tong­vägg där allt görs från bör­jan. Det är en frå­ga om in­fra­struk­tur, och det kos­tar.

Men i Bot­kyr­ka har man en fullt fun­ge­ran­de vägg som kostat 30 000 kro­nor. Är det mo­ti­ve­rat att den här väg­gen kos­tar näs­tan en mil­jon?

– Det jag sä­ger är att vi så gär­na vill ha en graf­fiti­vägg i stads­de­len. 850 000 är den kost­nad som för­valt­ning­en har upp­skat­tat, men den fak­tis­ka kost­na­den kom­mer vi att få ve­ta när vi upp­hand­lar. Vi väl­jer så klart det bud som är mest för­del­ak­tigt, sä­ger Awad Hersi (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.