”Blir nya Mid­som­mar­kran­sen”

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - 070-78 72 074 pa­trik.ek­strom@ di­rekt­press.se

Rin­ke­by­ter­ras­sen är bör­jan på en to­tal för­änd­ring av om­rå­det. Det me­na­de bostads­mi­nis­ter Meh­met Ka­plan (MP) vid ett in­vig­nings­tal för byg­get på fre­da­gen.

– Det här kom­mer att bli det nya Mid­som­mar­kran­sen. Män­ni­skor kanske kom­mer tving­as flyt­ta för att de kän­ner att de in­te har råd att bo kvar, men den här ut­veck­ling­en in­ne­bär ock­så myc­ket po­si­tivt.

SPAD­TAG.

– Vi har många spän­nan­de pro­jekt på gång. Vi hål­ler bland an­nat på att byg­ga om här på Rin­ke­by­strå­ket som får bu­ti­ker och re­stau­rang­er som nu hål­ler på att öpp­na. Det är för att öka triv­sel och trygg­het. Vi hål­ler på att byg­ga en bro från Rin­ke­by över till Sund­by­berg. Så det det gäl­ler in­te ba­ra Rin­ke­by ut­an he­la Stock­holm. Det här är in­te ba­ra tak över hu­vu­det ut­an även kva­li­tet. Här ska­pas en gro­grund för stads­ut­veck­ling som är vik­tig. Det här kom­mer att bli det nya Mid­som­mar­kran­sen. Män­ni­skor kanske kom­mer tving­as flyt­ta för att de kän­ner att de in­te har råd att bo kvar, men den här ut­veck­ling­en in­ne­bär ock­så myc­ket po­si­tivt, som en ut­byggd kol­lek­tiv­tra­fik och en ökad trygg­het.

tog, med glim­ten i ögat, vid där Meh­med Ka­plan slu­ta­de.

– Vem vet, om tio år så kanske vi står här på sam­ma plats och de­mon­stre­rar mot gent­ri­fi­e­ring­en?

Ef­ter skratt från publi­ken fort­sat­te han:

– Det här är bör­jan på slu­tet på en lång re­sa, en re­sa som vi nu ser ger re­sul­tat. Det här in­te ba­ra en sats­ning för Rin­ke­by­bor­na, det här är vik­tigt för he­la Stock­holm.

Ro­ger Mo­gert

”Det här är in­te ba­ra tak över hu­vu­det ut­an även

kva­li­tet.”

Pa­trik Ekström

FOTO: PA­TRIK EKSTRÖM

Bostads­mi­nis­ter Meh­met Ka­plan (MP) och stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert (S) tog det förs­ta spad­ta­get vid bygg­na­tio­nen av Rin­ke­by­ter­ras­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.