Är du för­äld­ra­le­dig och vill lä­ra dig mer svens­ka?

Vi i Kista - - FAMILJ -

Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by er­bju­der kurs i svens­ka (svens­ka för in­vand­ra­re) till­sam­mans med Kis­ta folk­hög­sko­la.

Kur­sen är spe­ci­ellt för dig som är för­äld­ra­le­dig och har en be­bis mel­lan 0-7 må­na­der. Du kom­mer att få trä­na och lä­ra dig svens­ka språket. Du gör det ge­nom att pra­ta, skri­va och lä­sa. Al­la del­ta­ga­re kom­mer att få an­vän­da bå­de da­to­rer och böc­ker.

Du kan kom­ma till­sam­mans med din be­bis. Kur­sen ges i Fa­mil­je­hu­set/ Öpp­na för­sko­lan på Skår­bygränd 1, plan 2, tors­da­gar kloc­kan 13:00–15:00. Kurs­star­ten är tors­dag den 26 no­vem­ber.

Per­so­na­len på Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by el­ler på Kis­ta folk­hög­sko­la be­rät­tar gär­na mer om kur­sen. Ring el­ler be­sök Iman El­mi (för­äld­ralots) te­le­fon 08- 508 01 576, Le­na Wu­o­pio (sam­ord­na­re) 08-508 01 542, No­ra Meh­di (skolad­mi­nist­ra­tör, S ) 070880 30 03, Su­na Östurk: (skolad­mi­nist­ra­tör) 08-751 50 40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.