Öp­pet hus om kul­tur­stöd

Vi i Kista - - FAMILJ -

Har du frå­gor hur man sö­ker stöd för en ak­ti­vi­tet, ett eve­ne­mang el­ler an­nan verk­sam­het in­om kul­tur­om­rå­det?

Väl­kom­men på råd­giv­ning med bland an­nat hand­läg­ga­re från Kul­tur­för­valt­ning­en,

stock­holm. se/ fa­mil­je­hem­rin­ke­by-kis­ta el­ler ring 08508 013 58 el­ler 08-508 015 78

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.