Sam­råd om tvär­ba­na ge­nom Kis­ta

Vi i Kista - - FAMILJ -

Stads­bygg­nads­kon­to­ret har gjort ett för­slag till de­talj­plan som vi­sar hur Tvär­ba­na Norr Kistagre­nen ska byg­gas. För­sla­get vi­sas bland an­nat i Kis­ta bib­li­o­tek.

Se­nast den 21 de­cem­ber 2015 ska syn­punk­ter läm­nas till stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.