I som­ras slogs re­kord för an­tal tu­ris­ter i Stock­holm. Ju­ni–au­gusti re­gi­stre­ra­des 4.4 mil­jo­ner gästö­ver­natt­ning­ar, en ök­ning med 12 pro­cent jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året. Störs­ta ök­ning­en syn­tes bland in­ter­na­tio­nel­la be­sö­ka­re. Läs mer på

Vi i Kista - - FAMILJ -

press.stock­holm­bu­si­nessre­gi­on.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.