Ar­tists’ book sa­long & All­bor­gar­rät­ten i Hus­by konst­hall

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Två ut­ställ­ning­ar sam­ti­digt. Vi vi­sar ar­tists’ books på al­la möj­li­ga vis och ver­ket ”All­bor­gar­rät­ten” av Jan Rydén. Vi har se­dan länge en så­dan sed­vän­ja som styr vå­ra rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter när vi rör oss i na­tu­ren: Al­le­mans­rät­ten. Men de fles­ta av oss le­ver nu­me­ra i stä­der, och in­flytt­ning­en fort­sät­ter.

Svens­kar­na är av hävd ing­et ur­bant folk, själv­bil­den har länge va­rit kopp­lad till na­tu­ren, en all­de­les sär­skild käns­la för na­tu­ren. Vi sak­nar mot­sva­rig­he­ten till en Al­le­mans­rätt i sta­den, vi sak­nar en ko­di­fi­e­rad ur­ban sed­vän­ja kring vå­ra fri­he­ter, rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter. Var­för skul­le vi be­hö­va en så­dan? Vi skul­le i tid kun­na hind­ra de ten­den­ser som finns att stor­ska­li­ga kom­mer­si­el­la in­tres­sen, och ibland myn­dig­he­ter, be­grän­sar vårt rö­rel­seut­rym­me. Vi skul­le kun­na öka möj­lig­he­ten till pri­va­ta, små­ska­li­ga ini­ti­a­tiv och lös­ning­ar på pro­blem vi ser, el­ler out­nytt­jad po­ten­ti­al i sta­den. Den här fri­he­ten skul­le kun­na gäl­la al­la om­rå­den som li­vet i sta­den om­fat­tar. Kul­tur i al­la dess for­mer, ar­be­te, bo­en­de och rörelsefrihet. Det skul­le kun­na bli ro­li­ga­re att le­va här. För att en så­dan ka­ta­log av fri­he­ter, rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter ska bli fram­gångs­rik tror jag den mås­te upp­fyl­la vis­sa kri­te­ri­er.

Vi kan se al­le­mans­rät­ten som ett ex­em­pel. Den ska va­ra en­kel och lätt att minnas. Den ska ha upp­stått i sam­råd mel­lan många; del­vis som en sed­vän­ja, del­vis som ett med­ve­tet ini­ti­a­tiv. Den ska va­ra känd av al­la. Plats: Hus­by konst­hall. Tid: Ver­nis­sage kloc­kan 12.00–18.00.

FOTO: PATRICK LÖNN­BERG/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.