MER Keya om...

Vi i Kista - - KULTUR -

... pro­ces­sen bakom att släp­pa en ski­va – Jag har job­bat med det här i ett och ett halvt år och va­rit nä­ra att ge upp. Eko­no­min var in­te värl­dens bäs­ta, man får job­ba med de me­del man har, sam­ti­digt ser man si­na vän­ner runt om­kring som skaf­far jobb och flyt­tar hem­i­från. ... de som trott på ho­nom – Mi­na för­äld­rar. Min pap­pa sa all­tid ”Du har po­ten­ti­al men du an­vän­der den in­te.” Allt jag har gjort har jag sen gått 120 pro­cent in i.

– Den män­ni­ska som trod­de på oss rent mu­si­ka­liskt var Mar­tin Nilsson på Re­actor. Det var han som såg till att vi kun­de spe­la in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.