MER Keya Tu­ran

Vi i Kista - - KULTUR -

23 år, bod­de si­na förs­ta år i Hus­by, flyt­ta­de i 6-års­ål­dern med för­äld­rar­na till Gär­det, men till­bring­a­de hel­ger, kväl­lar och lov i Hus­by och flyt­ta­de på eget ini­ti­a­tiv till­ba­ka när han var runt 14. Se­dan dess har han bott med sin far­mor i Hus­by.

spe­lat bas­ket i di­vi­sion 1 och plug­gat 2 år so­ci­o­lo­gi/pe­da­go­gik på uni­ver­si­te­tet, job­bar en dag i vec­kan som lä­ra­re vid Frys­hu­sets grund­sko­la i Kis­ta/Hus­by.

med sitt förs­ta full­ängd­sal­bum, ”Ny­an­ser av blå” som släpps den 27 no­vem­ber på Ma­sa Mu­sic.

ÄR

HAR

AK­TU­ELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.