Skyd­da som­mar­stu­gan på vin­tern

Var­je år blir runt 20 000 svens­kar fri­tids­husä­ga­re. För den som köpt som­mar­stu­ga i år kan det va­ra bra att ve­ta vad man ska tän­ka på in­nan man lå­ter hu­set stå över vin­tern. Så här gör du för att slip­pa möss, vat­tenläc­kor och in­brott.

Vi i Kista - - BOSTAD -

Att skaf­fa ett som­mar­hus där man kan kopp­la av och pyss­la är po­pu­lärt – runt 20 000 fri­tids­hus by­ter äga­re var­je år. Men ett fri­tids­hus krä­ver ock­så tid och en­ga­ge­mang – in­te minst när det är dags att bom­ma igen för vin­tern. Tu­sen­tals stu­gor drab­bas av ska­dor var­je år, och om­kring hälf­ten av ska­dor­na sker mel­lan ok­to­ber och april. Med någ­ra enk­la me­del kan man för­hind­ra att missö­den upp­står när ky­lan slår till.

– Många stu­gor står obe­va­ka­de, vil­ket gör att ska­dor in­te all­tid upp­täcks i tid och där­med ris­ke­rar att för­vär- ras. Att kom­ma till­ba­ka ef­ter vin­tern och upp­täc­ka olyckor är in­te den ro­li­gas­te in­led­ning­en på vå­ren. Det kan dess­utom bli dyrt, sä­ger Mats Lars­son, ska­de­in­spek­tör på för­säk­rings­bo­la­get If.

vat­ten­ska­dor är van­li­gast, och kos­ta­de för­ra året för­säk­rings­bo­la­gen över 200 mil­jo­ner kro­nor, vi­sar sta­tistik från Svensk För­säk­ring.

– Det bäs­ta är att ha en grund­vär­me på i hu­set. Ge­nom att lå­ta vär­men va­ra på und­vi­ker man att rör fry­ser sön­der och or­sa­kar vat­ten­ska­dor, sä­ger Mats Lars­son.

Det är ock­så vik­tigt att stänga av hu­vud­kra­nen,

Fukt- och

öpp­na kra­nar och frost­skyd­da al­la vat­ten­lås som to­a­let­ter, hand­fat och golv­brun­nar. Man kan stänga av vär­men om vat­ten­led­ning­ar­na är helt tom­ma på vat­ten, vil­ket in­te är helt lätt att fixa. Ett sätt är att an­vän­da tryck­luft, så det in­te står vat­ten i nå­gon svac­ka i en led­ning.

ett an­nat stort oros­mo­ment för stugä­ga­re. Möss sö­ker sig in i hu­set när vin­tern när­mar sig.

– Se till att hu­set är helt tätt – ett hål be­hö­ver in­te va­ra stör­re än någ­ra få mil­li­me­ter för att en mus ska lyc­kas ta sig in. Ska­de­djur kan va­ra svå­ra att be­käm­pa när de väl har ta­git sig in i hu­set, sä­ger Mats Lars­son.

På vin­tern ökar ock­så ris­ken för att in­brotts­tju­var tar sig in i fri­tids­hu­set.

– Läm­na in­te stöld­be­gär­li­ga sa­ker i stu­gan när du in­te vis­tas där. Dyr heme­lekt­ro­nik, sprit och an­nat är ty­värr in­tres­sant för tju­var, sä­ger Mats Lars­son.

Ska­de­djur är

Erika Lin­dén Jans­son

Öpp­na al­la vat­ten­kra­nar,

Frost­skyd­da al­la vat­ten­lås,

Töm varm­vat­ten­be­re­da­ren

Öpp­na luft­ven­ti­ler­na

Om hu­set är

Om hu­set är oi­so­le­rat Dra ur al­la kon­tak­ter Stäng käl­lar­luc­kor

Töm hu­set

KÄL­LA: IF FÖR­SÄK­RING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.