Spräng­ning­ar­na i Kis­ta – här­i­från kom­mer lju­det

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fri­da Gunner Broo­ke

Kis­ta Äng är ett om­rå­de som länge har haft pro­blem med mind­re över­sväm­ning­ar på grund av bris­ten på till­räck­ligt dag­vat­ten­upp­tag.

I kom­bi­na­tion med fort­satt ex­plo­a­te­ring för­ut­spås si­tu­a­tio­nen bli ohåll­bar. Där­för bör­ja­de man i slu­tet av som­ma­ren ar­be­tet med att byg­ga ut dag-och av­lopps vat­ten­sy­ste­met i om­rå­det.

Pla­nen är att an­läg­ga en lång bergs­tun­nel för led­ning­ar­na – och ar­be­tet sker med hjälp av borr­ning och spräng­ning.

– Vi har gått ut med in­for­ma­tion till al­la när­bo­en­de in­om en ra­die av 50–100 me­ter. Om folk in­te har bli­vit in­for­me­ra­de be­ror det på att de kom­mer pre­cis ut­an­för den här ra­di­en, sä­ger Sjo­erd Spij­ker­man, bygg­le­da­re på Spij­ker­man Berg- och spräng­tek­nik AB.

Byg­get av en dag­vat­tenoch av­lopp­s­tun­nel i Kis­ta på­ver­kar dem som bor i när­he­ten. Kraf­ti­ga smäl­lar kan hö­ras fram till tio på kväl­len, men det är ba­ra att här­da ut då tun­neln ti­di­gast är klar till som­ma­ren.

Kis­ta Äng är ett om­rå­de som länge har haft pro­blem med mind­re över­sväm­ning­ar på grund av bris­ten av på till­räck­ligt dag­vat­ten­upp­tag.

I kom­bi­na­tion med fort­satt ex­plo­a­te­ring för­ut­spås si­tu­a­tio­nen bli ohåll­bar och där­för bör­ja­de man i slu­tet av som­ma­ren ar­be­tet med att byg­ga ut dag- och av­lopps­vat­ten­sy­ste­met i om­rå­det.

Pla­nen är att an­läg­ga en 1,2 kilo­me­ter lång bergs­tun­nel för led­ning­ar­na och ar­be­tet sker med hjälp av borr­ning och spräng­ning, en me­tod som har på­ver­kat när­bo­en­de.

Bakom byg­get står Stock­holm Vat­ten, som in­for­me­rat när­bo­en­de om det på­gåen­de ar­be­tet, men fler än de när­mast be­rör­da kan ha känt av smäl­lar­na ut­an att ve­ta vad de be­ror på.

– Vi har gått ut med in­for­ma­tion till al­la när­bo­en­de in­om en ra­die av 50-100

me­ter. Om folk in­te har bli­vit in­for­me­ra­de be­ror det på att de kom­mer pre­cis ut­an­för den här ra­di­en, sä­ger Sjo­erd Spij­ker­man, bygg­le­da­re på Spij­ker­man Ber­goch spräng­tek­nik AB.

En­ligt ho­nom är man med­ve­ten om att ar­be­tet med tun­neln med­för stör­ning­ar för om­giv­ning­en, där­för för­sö­ker man att ta störs­ta möj­li­ga hän­syn till dem som finns runt om­kring. På Erics­sons bygg­nad på Tors­hamns­ga­tan, har vib­ra­tions­mä­ta­re

satts upp och fler kom­mer att sät­tas upp framö­ver så att man ska kun­na an­pas­sa spräng­sal­vor­na och ge­nom­fö­ra ar­be­tet sä­kert.

– Vib­ra­tio­ner­na från spräng­ning­ar­na blir oli­ka star­ka be­ro­en­de på berg­grun­den och stor­le­ken på spräng­ladd­ning­en. Mär­ker vi att vi bör­jar när­ma oss 80 pro­cent av de mät­vär­den vi ut­går från gör vi en mind­re ladd­ning näs­ta gång, Mag­nus Fell­din, plats­chef för Vei­dekke som le­der ar­be­tet med spräng­ning­ar­na.

Markvib­ra­tio­ner or­sa­ka­de av spräng­ar­be­tet har hit­tills va­rit små, en­ligt Ro­bert Wid­mark på An­svars­be­sikt­ning, som ut­för mät­ning och be­sikt­ning i när­om­rå­det. Men även om man hål­ler sig in­om gräns­vär­de­na kan det smäl­la re­jält. Ar­be­tet kom­mer upp­skatt­nings­vis att på­gå fram till näs­ta som­mar och var­je vec­ka kom­mer man spränga 3-4 sal­vor i vec­kan.

– För att job­ba så ef­fek­tivt som möj­ligt har vi tillå­tel­se att spränga mel­lan sju på mor­go­nen fram till tio på

kväl­len, an­nars skul­le det ta be­tyd­ligt myc­ket läng­re tid. Just nu be­fin­ner vi oss på en plats som är gans­ka nä­ra Sol­len­tu­na. I bör­jan av näs­ta år kom­mer vi att ha ar­be­tat oss bort läng­re in i un­der Kis­ta, sä­ger Sjo­erd Spij­ker­man.

– Dem som tyc­ker att det är obe­hag­ligt med smäl­lar­na kan ock­så gå in på vår hem­si­da och re­gi­stre­ra sig. Då får man ett sms fem mi­nu­ter in­nan spräng­ning­en sker så att man kan kra­ma om hun­den el­ler för­be­re­da bar­nen på vad som hän­der, fort­sät­ter han.

– Vi har full för­stå­el­se för att vårt ar­be­te på­ver­kar om­giv­ning­en. Sam­ti­digt gör vi in­te det här för att det är ro­ligt ut­an det­ta är ett sam-

hälls­pro­jekt för att und­vi­ka över­sväm­ning­ar och möj­lig­gö­ra ex­plo­a­te­ring av Kis­ta Äng och and­ra när­lig­gan­de pro­jekt.

FOTO: FRI­DA BROO­KE

FOTO: FRI­DA GUNNER BROO­KE

AN­SVA­RI­GA. Plats­chef Mag­nus Fell­din och bygg­le­da­re Sjo­erd Spij­ker­man är an­sva­ri­ga för byg­get av den nya av­lopp­s­tun­neln i Kis­ta.

PÅ­GÅR. I det här om­rå­det på­går ar­be­tet med tun­neln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.