Vand­ring för tryg­ga­re Rin­ke­by

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Den 3 no­vem­ber del­tog ett tju­go­tal per­so­ner i en trygg­hets­vand­ring i norra Rin­ke­by. Syf­tet med vand­ring­en var att ta re­da på vad i ute­mil­jön som be­hö­ver för­bätt­ras för att öka trygg­hets­käns­lan. I vand­ring­en del­tog re­pre­sen­tan­ter för hy­res­gäst­för­e­ning­en, HSB, Fa­mil­je­bo­stä­der, cent­rumä­ga­ren FastPart­ner, med fle­ra och 37 punk­ter ham­na­de i pro­to­kol­let. Vid de förs­ta vand­ring­ar­na som ge­nom­för­des 2002 upp­gick an­ta­let bris­ter till över 100 punk­ter.

Om tre år är det dags att åter­kom­ma till om­rå­det. In­nan dess kom­mer trygg­hets­vand­ring­ar att ge­nom­fö­ras i Akal­la, Hus­by, Kis­ta och öv­ri­ga de­lar av Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.