Rin­ke­by kan byg­gas ihop med Broms­ten

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Po­li­ti­ker är eni­ga om att man bor­de byg­ga ihop Spånga, Tens­ta och Rin­ke­by. Men Rin­ke­by­bor­na är in­te li­ka över­ty­ga­de.

Mo­de­ra­ter­na vill byg­ga ihop Spånga med Tens­ta och Rin­ke­by, för att ut­veck­la sta­den och ska­pa så­väl nya bo­stä­der som jobb, och även So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är po­si­ti­va till idén.

– I dag är det två stads­de­lar som vän­der bak­si­dor­na mot varand­ra, men vi skul­le kun­na få ett stråk som kny­ter ihop Rin­ke­by med Broms­ten och Spånga, sä­ger stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert (S) till Da­gens Ny­he­ter.

På dis­kus­sions­fo­rum på Fa­ce­book jub­lar många över pla­ner­na. Många kom­men­ta­rer hand­lar om att en ihop­bygg­nad vo­re bra dels för att Rin­ke­by är iso­le­rat, men ock­så för att fäl­tet än­då in­te an­vänds i en sär­skilt stor ut­sträck­ning.

Men bland de Rin­ke­by­bor som tid­ning­en har ta­lat med går åsik­ter­na om för­sla­get isär. En åter­kom­man­de syn­punkt är dock att det in­te räc­ker med att byg­ga hus mel­lan Spånga och Rin­ke­by för att för­bätt­ra si­tu­a­tio­nen i Rin­ke­by.

Det finns stör­re och mer aku­ta pro­blem att ta tag i, som trygg­he­ten, sä­ger någ­ra Rin­ke­by­bor. Po­li­sen bor­de fin­nas ute mer och de bor­de an­vän­da sig mer av med­bor­gar­na för att få fast

FOTO: IDA NIL­SING

BYGG IHOP. Mo­de­ra­ter­na har fö­re­sla­git att man ska byg­ga ihop Spånga med Rin­ke­by och Tens­ta. Även So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är po­si­ti­va till för­sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.