Pro­blem­lö­sa­ren från Tens­ta

Fai­za Ali från Tens­ta är 19, har pre­cis gått ut gym­na­si­et och gör prak­tik som in­gen­jör. – Jag är otro­ligt in­tres­se­rad av na­tur­ve­ten­skap och har all­tid ve­tat att jag vill bli in­gen­jör, sä­ger hon.

Vi i Kista - - FAMILJ -

Ef­ter att Fai­za Ali ha­de gått ut gym­na­si­et, där hon läst na­tur­ve­ten­skap, an­sök­te hon om en ingenjörspraktik via nå­got som kal­las ” Tek­nik­språng­et”.

– Det är som en bland­ning mel­lan att sö­ka till gym­na­si­et och att sö­ka jobb, det finns cir­ka 150 fö­re­tag som man själv får rang­ord­na i sin an­sö­kan.

Att hon vill bli ci­vilin­gen­jör har hon all­tid ve­tat.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av mat­te och en lä­ra­re tip­sa­de mig om ci­vilin­gen­jörs­yr­ket, sä­ger hon.

Där­e­mot har hon haft svå­ra­re att väl­ja mel­lan al­la de oli­ka in­rikt­ning­ar som finns in­om yr­ket. Där hon är nu, på Sand­vik, har al­la oli­ka bak­grund. Att pra­ta med dem ger in­spi­ra­tion och väg­led­ning.

Tek­nik­språng­et är

ett prak­tik­pro­gram för av­gång­se­le­ver un­der 21 år som är be­hö­ri­ga att sö­ka en in­gen­jörs­ut­bild­ning. Det drivs av Kung­li­ga in­gen­jörs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en på upp­drag av Skol­ver­ket och finns i he­la lan­det.

”Ge­nom att pre­sen­te­ra en mo­dern och upp­da­te­rad syn på in­gen­jö­rer kan vi se­dan in­spi­re­ra fler ungdomar att sö­ka in­gen­jörs­ut­bild­ning­ar,” skri­ver de själ­va.

Och Fai­za Ali har bli­vit in­spi­re­rad un­der sin prak­tik­pe­ri­od.

– De be­hand­lar dig som om du vo­re en an­ställd. Du

får ta eget an­svar och de kal­lar dig till rik­ti­ga mö­ten. Det är det som är så kul! Och man får verk­li­gen den väg­led­ning man be­hö­ver.

Vad är det som du gil­lar med in­gen­jörs­yr­ket?

– Det är ut­ma­nan­de. Man mås­te se sa­ker med nya ögon och va­ra en pro­blem­lö­sa­re. Jag gil­lar käns­lan av att kom­ma på en ny lös­ning på ett pro­blem.

Och det kan hand­la om många oli­ka sa­ker.

– Jag har gjort li­te oli­ka sa­ker, som tek­nik­språng­a­re får man tes­ta och de an­pas­sar upp­gif­ter ef­ter per­so­nen. Nu skri­ver jag in­struk­tio­ner för ma­ski­ner och oli­ka ty­per av pro­gram. Min hand- le­da­re har ock­så in­klu­de­rat pro­gram­me­ring, det skul­le jag kun­na tän­ka mig att job­ba med.

Prak­tik­pe­ri­o­den är

slut i och med de­cem­ber, och se­dan är hon su­gen på att bör­ja plug­ga, men det finns in­te så många ut­bild­ning­ar som bör­jar på vå­ren.

Via Tek­nik­språng­et har hon ock­så fått möj­lig­het att be­sö­ka oli­ka uni­ver­si­tet.

– Jag har va­rit i Lund och be­sökt LTH, och är ock­så in­tres­se­rad av att be­sö­ka Chal­mers i Gö­te­borg.

Men just nu lu­tar det än­då mot att hon vill plug­ga i Stock­holm.

Ida Nil­sing

FOTO: IDA NIL­SING

FAI­ZA ALI. Fai­za Ali, Tens­ta, är 19 och gör prak­tik som in­gen­jör på fö­re­ta­get Sand­vik. ”Du får ta eget an­svar och de kal­lar dig till rik­ti­ga mö­ten. Det är det som är så kul!” sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.