Pro­jekt för kvin­nor­na som mis­te vård­nads­bi­dra­get

I Rin­ke­by-Kis­ta och Spånga-Tens­ta nytt­ja­de sam­man­lagt 414 per­so­ner vård­nads­bi­drag un­der 2014, men se­dan års­skif­tet be­vil­jas inga fler an­sök­ning­ar. Stock­holms stad sat­sar nu på att få kvin­nor som haft vård­nads­bi­drag i ar­be­te, men att nå ut har in­te va­rit d

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se 070-78 72 077

På Ar­bets­mark­nads­för­valt

ning­en, Jobb­start på­går ett upp­drag som he­ter ”Omstart” och vän­der sig till kvin­nor som står långt ifrån ar­bets­mark­na­den i all­män­het, och till kvin­nor som haft vård­nads­bi­drag i syn­ner­het. Bland dem som haft bi­dra­get är cir­ka 90 pro­cent kvin­nor. Omstart in­ne­hål­ler bå­de ak­ti­vi­te­ter som fö­re­läs­ning­ar och stu­die­be­sök, och ett upp­sö­kan­de ar­be­te.

– Det är ett väl­digt lång­sik­tigt ar­be­te. Någ­ra går vi­da­re till ut­bild­ning och and­ra till ar­betsprak­tik, det be­ror på var man själv be­fin­ner sig, sä­ger Na­de­ra Us­ta, som ar­be­tar med upp­dra­get.

Men av de kvin­nor som del­ta­git är det ba­ra en av 21 som ti­di­ga­re har haft vård­nads­bi­drag.

– Står man ut­an­för sy­ste­met sö­ker man sig in­te in om man in­te har eko­no­mis­ka be­hov, sä­ger Na­de­ra Us­ta.

Ut­ma­ning­en, en­ligt hen­ne, är att få fler att få upp ögo­nen för att myn­dig­he­ter har bra in­sat­ser och ak­ti­vi­te­ter att er­bju­da. Bland många ut­ri­kes föd­da finns en upp­fatt­ning om att kon­takt med myn­dig­he­ter in­ne­bär pro­blem, en­ligt Na­de­ra Us­ta.

– Vi som är ut­ri­kes­föd­da

kom­mer från ett an­nat sy­stem, när man får pap­per från myn­dig­he­ter är det nå­got all­var­ligt. Många tän­ker att de kla­rar sig än­då.

Det som bru­kar fun­ge­ra bäst är när in­for­ma­tio­nen sprids från mun till mun om vad myn­dig­he­ter kan er­bju­da i for­ma av språk­kur­ser, yr­kes­ut­bild­ning­ar och and­ra stu­di­er med me­ra.

För det upp­sö­kan­de ar­be­tet sam­ar­be­tar de med för­e­ning­ar och ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner och i au­gusti in­led­de sta­den ett sam­ar­be­te med ”Svens­ka med ba­by” och ”Medpra­tar­na”, bå­da ide­el­la verk­sam­he­ter som drivs in­om för­e­ning­en ”In­ter­na­tio­nel­la be­kant­ska­per”.

– Vi har ett bra kon­takt­nät med ide­el­la för­e­ning­ar, men de be­hö­ver i sin tur få bra möj­lig­he­ter att ver­ka, sä­ger Na­de­ra Us­ta.

Från po­li­ti­ker­nas håll har man be­stämt att sat­sa mer på den upp­sö­kan­de verk­sam­he­ten och fort­sät­ta att fo­ku­se­ra på kvin­nor.

– Kvin­nor som står långt från ar­bets­mark­na­den är en pri­o­ri­te­rad mål­grupp, sä­ger Ma­de­le­ne Jig­vall, bi­trä­dan­de en­hets­chef på Jobb­start.

Även om just det här upp­dra­get tar slut vid års­skif­tet, så kom­mer ar­be­tet att fort­sät­ta.

”Många tän­ker att de kla­rar

sig än­då.”

FOTO: IDA NIL­SING

UPP­DRAG. Ma­de­le­ne Jig­vall och Na­de­ra Us­ta på Ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en ar­be­tar med upp­dra­get ”Omstart” med in­rikt­ning på kvin­nor som står långt från ar­bets­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.