Mäs­ter­ligt schack på Kvarn­by­sko­lan

Att täv­la i schack är en sko­lak­ti­vi­tet som bli­vit allt mer po­pu­lär. På Kvarn­by­sko­lan i Rin­ke­by har schackt­ren­den där­e­mot fun­nits länge. I vec­kan hölls skol­mäs­ter­ska­pen och Vi i:s re­por­ter åk­te själv­fal­let dit för att träf­fa sko­lans schack­ta­lang­er.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörn­bo elin.lorn­bo@di­rekt­press.se

Kloc­kan är snart halv två på ef­ter­mid­da­gen och om­gång sju är i full gång på Kvarn­by­sko­lans skol­mäs­ter­skap i schack. Det är tyst och fo­ku­se­rat bland ele­ver­na som in­ta­git schack­bor­den som ställts upp in­ne i gym­nas­tik­sa­len. Trots att spe­let har va­rit i gång se­dan kloc­kan nio är kon­cent­ra­tio­nen fort­satt hög.

– Väl­kom­na. Nu spe­las näst sista om­gång­en, vis­kar id­rotts­lä­ra­re Björn Stenqvist, och le­der in oss i gym­nas­tik­hal­len.

Hal­len är upp­de­lad i två si­dor; en si­da för schack­mat­cher och en si­da för lek. Till lek­si­dan kan ele­ver­na gå när de spe­lat klart en match i vän­tan på näs­ta om­gång. I dag är det sko­lans mel­lan­sta­di­e­e­le­ver som täv­lar, 18 flic­kor och 22 poj­kar del­tar.

Åt­ta om­gång­ar spe­las och i var­je match sam­las po­äng. Vid vinst får du ett po­äng, vid oav­gjort ett halv och vid för­lust noll po­äng. Ef­ter var­je om­gång möts de med lik­nan­de po­äng och mat­cher­na är där­för jäm­na. Al­la har chans att mö­ta al­la och inga in­del­ning­ar i kön el­ler ål­der görs.

En som un­der da­gen sam­lat många po­äng är 11-åri­ga Sey­it Ali från års­kurs 5.

– För mig har det gått bra i dag och nu är jag klar för fi­nal. Det ska bli kul och schack är väl­digt ro­ligt, sä­ger Sey­it Ali.

In­för åt­ton­de och sista om­gång­en med­de­lar id­rotts­lä­ra­re Björn att ställ­ning­en i

var­je mö­te är myc­ket jämnt och han upp­ma­nar al­la att ta det lugnt och va­ra ef­ter­tänk­sam­ma.

Vid bor­den tar ele­ver­na varand­ra i hand, sista mat­chen star­tar och tyst­he­ten in­tar åter­i­gen hal­len. Ef­ter en stund blir det klart: da­gens främs­ta po­äng­ploc­ka­re och vin­na­re är Sey­it Ali.

Al­la del­ta­ga­re får se­dan ett varsitt di­plom och da­gen är upp­skat­tad bland ele­ver­na.

– Vi har haft det jät­te­kul. Schack är all­tid ro­ligt och man ut­veck­las he­la ti­den, sä­ger La­na Ka­wa Amin, 11 år.

La­na och hen­nes tjej­kom­pi­sar be­rät­tar att de har trä­nat schack, bå­de i och ut­an­för sko­lan, se­dan de gick i års­kurs 3. På Kvarn­by­sko­lan är schack po­pu­lärt och finns även som till­val för ”Ele­vens val”. Där­till är sko­lan med och täv­lar i fle­ra tur­ne­ring­ar mot and­ra sko­lor. För nå­gon vec­ka se­dan var de med i stor täv­ling vid namn Cha­se Batt­le, som hölls i Stock­holms Stads­hus, där fle­ra tu­sen ele­ver med­ver­ka­de. Och ef­ter jul ska sko­lan spe­la skol-DM.

Björn Stenqvist un­der­vi­sar i schack för al­la års­kur­ser och i bland gäs­tar även rik­ti­ga schack­proffs sko­lan.

– Schack är stort här hos oss. Ge­nom spe­let mö­ter vi ele­ver från and­ra sko­lor, an­ting­en här el­ler nå­gon an­nan stans. På det sät­tet får vi vi­sa upp Rin­ke­by och även ge vå­ra ele­ver chans att se and­ra plat­ser och mil­jö­er, sä­ger Björn Stenqvist.

Och att just träf­fa nya vän­ner ge­nom schack­spe­let är nå­got som gil­las hos ele­ver­na.

– Det bäs­ta är att träf­fa nya per­so­ner och få nya vän­ner. Se­dan är det ock­så ro­ligt att ut­veck­las och så klart att vin­na, sä­ger As­ha Si­dow, 11 år.

”Det bäs­ta är att träf­fa nya per­so­ner och få nya vän­ner.”

FOTO: ELIN LÖRN­BO

DEL­TA­GA­RE. Mag­da Za­ka­ria, Jas­mi­ne El­mi, La­na Ka­wa Amin, Id­dil Ab­di­na­sir Ab­dul­la­hi och As­ha Si­dow är någ­ra som del­tog i veckans skol­mäs­ter­skap i schack.

FOTO: ELIN LÖRN­BO

BÄS­TA. As­ha Si­dow tyc­ker att det bäs­ta med schack är att träf­fa och lä­ra kän­na nya vän­ner.

FOTO: ELIN LÖRN­BO

UPP­SKAT­TAT. Kvarn­by­sko­lans mel­lan­sta­di­e­e­le­ver upp­skat­ta­de veckans skol­mäs­ter­skap i schack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.