Sprut­by­tet har kom­mit halv­vägs

Stock­holm är en av få kom­mu­ner idag som har ett sprut­ut­by­tes­pro­gram. Men det kan kom­ma att bli fler. Re­ge­ring­en fö­re­slår ett lag­för­slag där lands­ting­et kan be­stäm­ma om sprut­ut­byte.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Erik He­den­vind

Re­ge­ring­en har lagt ett lag­för­slag som tar bort kom­mu­nens ve­to vad gäl­ler sprut­ut­by­tes­pro­gram. Just nu finns det sprut­ut­by­ten i sex kom­mu­ner i Sve­ri­ge, tan­ken med lag­för­sla­get är att få till fler mot­tag­ning­ar i he­la lan­det. Nå­got som mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et är myc­ket kri­tis­ka till.

– Jag tyc­ker det är jät­te­dumt, sä­ger Ma­rie Ljung­berg Schött (M). Hon fort­sät­ter: – Det är ett oer­hört makt­miss­bruk att pe­ka med he­la han­den och sä­ga att kom­mu­ner som in­te gör det mås­te gö­ra det, ba­ra för att den här mi­nistern vill det.

Sprut­ut­by­tes­pro­gram­met finns i Stock­holm i dag. Och det hål­ler på att utvär- de­ras. Om lag­för­sla­get går ige­nom kan lands­ting­et väl­ja att in­te ta med kom­mu­nen i fram­ti­da ut­vär­de­ring­ar av sprut­ut­by­tes­pro­gram.

– Om mi­nistern fat­tar det här be­slu­tet så kom­mer det be­ty­da att om vi ska ana­ly­se­ra pro­jek­tet som finns så be­hö­ver vi in­te ta med kom­mu­nens åsikt. Det bäs­ta vi kan gö­ra för vå­ra miss­bru­ka­re är att vi kan ta med kom­mu­nen, sä­ger Ma­rie Ljung­berg-Schött.

An­sva­ret för miss­brukar­vår­den lig­ger idag på so­ci­al­tjäns­ten, som ly­der un­der kom­mu­nen. Och en lagänd­ring ris­ke­rar att för­flyt­ta an­sva­ret till lands­tingsni­vå. Ma­rie Ljung­berg Schött me­nar att det är fel väg att gå, och att det fort­satt ska va­ra upp till kom­mu­ner­na att be­stäm­ma.

För sprut­ut­by­tes­pro­gram­met i Stock­holm kom­mer det dock ha mind­re på­ver­kan. I dag finns det en sprut­ut­by­tes­mot­tag­ning på S:t Gö­rans sjuk­hus och de väl­kom­nar fler mot­tag­ning­ar i lan­det.

– Vi ser det po­si­tivt för man kan säk­ra sprut­ut­by­ten på fle­ra lands­ting, men i Stock­holm är det ing­et som brom­sar vår ut­veck­ling, sä­ger Fred­rik Lind­ström, plat­s­an­sva­rig.

– Det är nog ing­en kom­mun i Stock­holms län som är emot det här.

Sprut­ut­by­tet på S:t Gö­rans sjuk­hus ska ut­vär­de­ras men de sik­tar re­dan på att få ex­pan­de­ra och tror in­te att en lag­för­änd­ring kom­mer på­ver­ka.

– Det kom­mer nog in­te på­skyn­da nå­got. Vi vän­tar på klar­tec­ken från vå­ra be­stäl­la­re så vi får mer peng­ar och kan ut­ö­ka. Dels för att vå­ra lo­ka­ler bör­jar bli i mins­ta la­get och dels att det va­rit stör­ning­ar i om­rå­det, sä­ger Fred­rik Lind­ström.

Det är nog ing­en kom­mun i Stock­holms län som är emot det här.

HALV­VÄGS. I Stock­holm finns re­dan ett sprutbytesprogram. Ett lag­för­slag kan tvinga fler kom­mu­ner att föl­ja ef­ter.

Foto: Colourbox

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.