Det hår­da ton­lä­get slog mig

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

å länge som jag har job­bat som jour­na­list har graf­fiti va­rit ett åter­kom­man­de te­ma. Var­je el­ler vartan­nat år är det nå­gon slags de­batt som blos­sar upp.

På det rent per­son­li­ga pla­net har jag ald­rig en­ga­ge­rat mig (ut­om när jag job­ba­de på SL och ir­ri­te­ra­de mig på att min lön var så låg sam­ti­digt som min ar­bets­gi­va­re tving­a­des läg­ga en mas­sa peng­ar på att sa­ne­ra vag­nar­na).

Men en sak slog mig på li­te av­stånd, och det var ton­lä­get. Mot­stån­dar­na till lag­li­ga väg­gar har all­tid va­rit ben­hårt över­ty­ga­de om sin stånd­punkt. Över­ty­gel­sen och en­ga­ge­mang­et stod lik­som in­te i pro­por­tion till pro­ble­mets all­var, om man nu tyc­ker att det är ett pro­blem.

En an­nan sak är att jag för mitt liv in­te kan be­gri­pa var­för det kos­tar hund­ra­tu­sen­tals kro­nor att sät­ta upp en vägg att måla li­te på. Men det är egent­li­gen en an­nan dis­kus­sion. DE­BUT. För­ra fre­da­gen släpp­te Keya sitt de­bu­tal­bum ”Ny­an­ser av blå”, på da­gen bjöd han på en myc­ket upp­skat­tad gra­tis-kon­sert i Hus­by träff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.