MER Noll­to­le­ran­sen

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

KOM­MEN­TE­RA AR­TI­KELN

2007 fat­ta­de de bor­ger­li­ga par­ti­er­na i Stock­holms stad be­slut om en ”klot­ter­po­li­cy” där det bland an­nat står att sta­den ”in­te ska med­ver­ka till el­ler stöd­ja verk­sam­he­ter el­ler eve­ne­mang som in­te klart tar av­stånd från klot­ter, olag­lig graf­fiti och lik­nan­de ska­de­gö­rel­se”, det är den som bru­kar kal­las för ”noll­to­le­ran­sen”.

de röd­grön­ro­sa tog över sty­ret i sta­den av­skaf­fa­de de noll­to­le­ran­sen (2014). Men det har trots det in­te kom­mit upp någ­ra lag­li­ga väg­gar att måla på, för­rän nu.

ÅR

NÄR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.