Skan­dia med nytt kon­tor i Kis­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Skan­dia har öpp­nat ett nytt råd­giv­nings­kon­tor i Kis­ta, i norra Stock­holm.

– Vi kom­mer er­bju­da kva­li­fi­ce­rad råd­giv­ning in­om allt från pen­sions­pla­ne­ring och lång­sik­tigt spa­ran­de till bank­lös­ning­ar och var­dags­e­ko­no­mi, till bå­de pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag, sä­ger Erik Ber­tils­son, råd­gi­va­re och an­sva­rig för det nya kon­to­ret.

Se­dan Skan­dia blev själv­stän­digt år 2012 har kon­cer­nen sat­sat på att öka sin lo­ka­la när­va­ro med fler råd­giv­nings­kon­tor. Ef­ter till­skot­tet i Kis­ta har det kund­styr­da spar­bo­la­get nu 56 råd­giv­nings­kon­tor sprid­da över lan­det.

– In­för fram­ti­den har vi stort fo­kus på enk­la och ef­fek­ti­va di­gi­ta­la tjäns­ter, som är bå­de smi­di­ga för vå­ra kun­der och bil­li­ga. Men när det gäl­ler just kva­li­fi­ce­rad råd­giv­ning, där vi vill hjäl­pa vå­ra kun­der att tän­ka läng­re om sin eko­no­mi, är det vik­tigt för många att kun­na få sit­ta ner öga mot öga med sin råd­gi­va­re, och där­för är det ro­ligt att vi kan öpp­na nya kon­tor på plat­ser där vi in­te re­dan finns, sä­ger Bos­se Ågren, Skan­di­as för­sälj­nings­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.