Ba­ra fy­ra av tio tryg­ga i Tens­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

Ba­ra 40 pro­cent tyc­ker att Spånga-Tens­ta är en trygg plats att bo på. Fler syn­li­ga po­li­ser och bätt­re be­lys­ning tror Spång­a­bor är någ­ra av lös­ning­ar­na på pro­ble­men.

Stock­holms stads med­bor­gar­un­der­sök­ning för 2015 vi­sar dyst­ra siff­ror för stads­de­len. En­dast 40 pro­cent av de bo­en­de an­ser att Spång­aTens­ta är tryggt att bo i. Än­nu fär­re, ba­ra 32 pro­cent, kän­ner sig tryg­ga när de går en­sam­ma på kväl­len.

Ole-Jör­gen Persson (M), vice ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den, har skri­vit en de­battar­ti­kel i Af­ton­bla­det om att det krävs tuf­fa­re tag i Sve­ri­ge för­or­ter, där Mo­de­ra­ter­na vill ha 1 000 nya po­li­ser och skärp­ta straff för vålds­brott.

– Vi be­hö­ver star­ka­re åt­gär­der, mer syn­li­ga po­li­ser, mer ka­me­raö­ver­vak­ning.

– Me­ra be­lys­ning runt om­kring i stads­de­len är väl­digt vik­tigt ock­så. Sär­skilt i den mör­ka års­ti­den vi går in nu. En kon­kret be­lys­nings­plan bör ut­for­mas.

Siff­ror­na är in­te en­bart de lägs­ta i Stock­holms stad, det är dess­utom säm­re än året in­nan, då 48 pro­cent kän­de att stads­de­len är trygg att bo i.

Lot­ten Eng­bom Bo­stads­rätts­för­e­ning­en Hus­by 1 som har över 500 lä­gen­he­ter på Lo­fo­ten­ga­tan, Nar­viks­ga­tan och Sta­vang­er­ga­tan, pla­ne­rar att by­ta namn till Vi­king­en i Kis­ta.

En­ligt en skri­vel­se från sty­rel­sen så har namn­by­tet med Hus­bys ”ryk­te” att gö­ra.

vec­kan ha­de bo­stads­rätts­för­e­ning­en Hus­by 1 års­stäm­ma och en av punk­ter­na på dag­ord­ning­en var ett för­slag på namnbyte på för­e­ning­en. Över te­le­fon sä­ger för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Taylan Inal att ett namnbyte har dis­ku­te­rats cir­ka 5-6 år in­om för­e­ning­en, och att det har att gö­ra med att man vill kny­ta an till Hus­bys histo­ria, till en tids­ål­der då det fanns vi­king­ar i Hus­by/Kis­ta.

På frå­gan om det hör ihop med att Hus­by ut­åt of­ta kopp­las ihop med kra­val­ler, blir sva­ret att det in­te har nå­got med sa­ken att gö­ra.

– Det har du miss­upp­fat­tat.

Det nya namn­för­sla­get är BRF Vi­king­en i Kis­ta.

I för­ra

Fast det lig­ger i Hus­by?

– Ja, men post­a­dres­sen är Kis­ta. Kis­ta har bli­vit pap­pa till he­la om­rå­det, sä­ger Taylan Inal.

en bi­la­ga till års­mö­teskal­lel­sen står det att ”Hus­by har fått en ne­ga­tiv klang, ett då­ligt ryk­te på grund av de upp­lopp och bil­brän­der som fö­re­va­rit. Mass­me­dia har bi­dra­git till det­ta då­li­ga ryk­te ge­nom upp­re­pa­de ar­tik­lar och ne­ga­ti­va skri­vel­ser. Det finns myc­ket som är bra i vårt när­om­rå­de, men det­ta har ty­värr kom­mit i skymun­dan.”

Men i

frå­gar om den skriv­ning­en, blir sva­ret först att det kan ha bli­vit ett tryck­fel, och sen att det kan fin­nas oli­ka åsik­ter in­om sty­rel­sen.

– Jag per­son­li­gen har ald­rig fun­de­rat på det sät­tet, men det finns fler i sty­rel­sen som tän­ker. Det kan fin­nas oli­ka sätt att se på sa­ken även in­om för­e­ning­en, men står det där så står det där, sä­ger Taylan Inal

På frå­gan om det in­te finns risk att man själv bi­drar till att gö­ra Hus­by till nå­got spe­ci­ellt ge­nom att by­ta bort nam­net Hus­by, blir sva­ret att Hus­by är spe­ci­ellt.

När tid­ning­en

– Här finns många gam­la går­dar från vi­kin­ga­ti­den.

I för­ra vec­kan rös­ta­de års­stäm­man för ett namnbyte, men för att ge­nom­fö­ra den stad­geänd­ring som ett så­dant krä­ver, så mås­te ett nytt be­slut fat­tas på en ex­trastäm­ma, och den kom­mer att hål­las i feb­ru­a­ri.

– Det är bätt­re att du åter­kom­mer i feb­ru­a­ri då ex­trastäm­man har va­rit, då vet vi hur det blir.

Tror du att det be­slu­tet kom­mer att för­änd­ras då?

– Jag tror in­te på nå­got, jag tror på fak­ta.

Ida Nil­sing

= Bo­stads­rätts­för­e­ning­en Hus­by 1 som har över 500 lä­gen­he­ter på Lo­fo­ten­ga­tan, Nar­viks­ga­tan och Sta­vang­er­ga­tan, pla­ne­rar att by­ta namn till Vi­king­en i Kis­ta.

”Det kan fin­nas oli­ka sätt att se på sa­ken även in­om för­e­ning­en, men står det där så

står det där.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.