MER Vård­nads­bi­dra­get

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

kom­mu­na­la vård­nads­bi­dra­get in­för­des den 1 ju­ni 2008.

DET

in­ne­bär att en för­äl­der med barn som fyllt ett år men in­te har fyllt tre kan stan­na hem­ma med bar­net och än­då kvar­hål­la sin an­ställ­ning och ha sin sjuk­pen­ning­s­grun­dan­de in­komst skyd­dad.

kan an­vän­das av för­äld­rar som vill va­ra hem­ma på del­tid el­ler hel­tid. Bi­dra­get är skat­te­fritt och kan ut­gå med max 3000 kro­nor i må­na­der.

be­slu­ta­de i bud­ge­ten för 2015 att av­skaf­fa vård­nads­bi­dra­get. Det be­ty­der att inga nya an­sök­ning­ar be­vil­jas ef­ter den 1 ja­nu­a­ri 2015.

18 no­vem­ber 2015 be­slu­ta­de Riks­da­gen att av­skaf­fa vård­nads­bi­dra­get för al­la kom­mu­ner från och med 1 feb­ru­a­ri 2016.

VÅRD­NADS­BI­DRA­GET

DET

KOM­MUN­FULL­MÄK­TI­GE

DEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.