I PEN­SION EF­TER 18 ÅR PÅ HUSBYBILIOTEKET

I över 40 har har An­ne­li Filips­son ar­be­tet in­om Stock­holms stads­bib­li­o­tek. Hon har va­rit på bib­li­o­te­ken i Akal­la, Kis­ta, Hus­by, Rin­ke­by och Tens­ta, och de se­nas­te 18 åren har hon hu­se­rat i Hus­by. – Jag har två hem, sä­ger hon. I fre­dags gick hon i pen­sion

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Man bor­de kanske ha ringt, bo­kat tid, bett om en in­ter­vju – el­ler så går man helt en­kelt in på bib­li­o­te­ket och frå­gar om hon har tid. Det blev det sist­nämn­da.

Tid ha­de hon ab­so­lut in­te, för kol­le­ger och vän­ner ha­de fix­at med en stor fest som pre­cis skul­le bör­ja. Två sto­ra tår­tor stod fram­du­ka­de, ett bord ha­de fyllts till bred­den med blom­mor och pre­sen­ter och ström­men av män­ni­skor som vil­le upp­märk­sam­ma hen­nes sista dag på job­bet tyck­tes ald­rig si­na. Trots det tog An­ne­li Filips­son emot tid­ning­ens re­por­ter med öpp­na ar­mar och en kram. Den som kän­ner hen­ne är nog in­te för­vå­nad.

– Du är så väl­kom­men, sa hon.

Fes­ten kan­ta­des av lovord, lyck­önsk­ning­ar och min­nen som gav hu­vud­per­so­nen gås­hud. Bland de in­bjud­na fanns bå­de kol­le­ger från bib­li­o­teks­värl­den, män­ni­skor hon in­te träf­fat på många år, fle­ra jär­va­bor, och, ja, en jour­na­list. – Du är bland idel be­und­ra­re, sa Hus­by­bon Inga Har­nesk som kom­mit för att va­ra med på av­tack­ning­en.

Allt som allt har An­ne­li Filips­son ar­be­tat in­om Stock­holms stads­bib­li­o­tek i 47 år, hon bör­ja­de 1971, och har lå­tit ta­la om sig.

– Vi hör­de ryk­ten om dig, att du var en så­dan där som ha­de ett ”go” i dig och att du gjor­de sa­ker på ditt eget sätt, sä­ger en Akal­la­bo, som ta­git för sig av tår­tan och satt sig ner vid ett bord.

Småprat blan­da­des med sto­ra ord, och gäs­ter­na såg till att den bli­van­de pen­sio­nä­ren fick sin be­skär­da del av vis­doms­ord in­för fram­ti­den.

– Får man va­ra frisk och ha vän­ner, då kom­mer allt an­nat ef­tersom.

Bib­li­o­teks­che­fen vid Jär­vaen­he­ten, Eli­sa­beth Aqui­lo­ni­us, vi­sa­de upp en ko­pia på An­ne­li Filips­sons förs­ta job­ban­sö­kan till bib­li­o­te­ket och Dil­sa De­mir­bag-Sten, grun­da­re av Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et, tac­ka­de An­ne­li Filips­son och hen­nes kol­le­ga Mar­jut Er­vas­ti, för att Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et fick ett hem i Hus­by bib­li­o­tek.

– Vi fick ett hem och vi fick fö­re­bil­der i hur man job­bar och hur man ger det där lil­la ext­ra, sa Dil­sa De­mir­bag-Sten.

I Hus­by­bib­li­o­te­ket finns Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­ets and­ra skri­var­verk­stad, där får barn och unga mel­lan 8 och 18 kost­nads­fritt möj­lig­het att ar­be­ta med be­rät­tan­de i oli­ka for­mer med hjälp av vo­lon­tä­rer.

– Det vi gör här är grun­den för vår de­mo­kra­ti, sa Dil­sa De­mir­bag-Sten och påmin­de be­sö­kar­na om var­för det är så vik­tigt med bib­li­o­te­ka­ri­er.

När be­sö­kar­na bör­ja­de drop­pa av ha­de hon myc­ket att smäl­ta.

– Det har sköljt över mig i dag. Man blir rörd och be­rörd, och jag har till och med haft gås­hud. Det var fan­tas­tiskt. Det här tar jag med mig, och nu mås­te jag lan­da i det nya. Det en­da jag har in­bo­kat är en re­sa till Tur­ki­et i bör­jan av feb­ru­a­ri. Det blir ett nytt liv, ett oskri­vet blad.

Hur kom­mer det sig att du har stan­nat så länge Jär­va?

– Män­ni­skor­na! Och at­mo­sfä­ren, sa An­ne­li Filips­son.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

PEN­SIO­NÄR.

I för­ra vec­kan ar­be­ta­de An­ne­li Filips­son sin sista dag in­nan pen­sio­nen på Hus­by bib­li­o­tek där hon va­rit i 18 år.

HEM. ”Vi fick ett hem här, vi fick fö­re­bil­der i hur man job­bar och hur man ger det där lil­la ext­ra.” sa Dil­sa De­mir­bag-Sten vid av­tack­ning­en av An­ne­li Filips­son.

GULDNÅL. För lång och tro­gen tjänst in­om Stock­holms stads­bib­li­o­tek.

TÅR­TA. Pen­sio­nen fi­ra­des in med tår­ta och pre­sen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.