3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

JUL- OCH VINTERPYSSEL

Nytt pys­sel var­je dag. 14–17 de­cem­ber Kis­ta bib­li­o­tek

När: Var:

STICKCAFÉ När: Var:

DI­GI­TA­LA FÖRS­TA HJÄL­PEN

Di­gi­ta­la förs­ta hjäl­pen på svens­ka, so­ma­lis­ka och ara­bis­ka. Be­hö­ver du hjälp att skaf­fa en e-post, hit­ta nå­got på nä­tet el­ler kom­ma igång med so­ci­a­la me­di­er? El­ler nå­got an­nat?

17 de­cem­ber kl 15.00–16.00

Tens­ta bib­li­o­tek

När:

Var:

Stic­ka, vir­ka, bro­de­ra och bli in­spi­re­rad! Tis­da­gar ud­da vec­kor. Ing­en fö­ran­mä­lan. Kom till bib­li­o­te­ket och bli in­spi­re­rad i ett trev­ligt och kre­a­tivt säll­skap! 17.00–21.00 Kis­ta bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.