Det­ta har hänt

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

KAMP. ”Vi tar kam­pen” står det, men ing­en po­li­ti­ker fanns med

på mö­tet som stads­dels­för­valt­ning­en bju­dit in till

i Hjuls­ta.

2015 be­slu­ta­de Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd att ge för­valt­ning­en i upp­drag att in­rät­ta en fri­tids­gård med tjej­pro­fil i Hjuls­ta grund­sko­la.

I MARS

Det finns tre parkle­kar, en i Spånga och två i Tens­ta. Det finns fy­ra mö­tes­plat­ser för ungdomar, två i Spånga, en Broms­ten och en i Tens­ta men ing­en i Hjuls­ta.

dag är ma­jo­ri­te­ten av de unga som besöker öpp­na fri­tids­verk­sam­he­ter kil­lar.

BAK­GRUN­DEN:

I

stad bud­get för 2015 står det att stads­dels­för­valt­ning­ar­na ska ar­be­ta för att mål­grup­pen flic­kor ska bli mer in­klu­de­ra­de i de öpp­na fri­tids­verk­sam­he­ter­na.

är att fri­tids­går­den ska va­ra den flick­tä­tas­te i stads­de­len, minst 60 % av ung­do­mar­na som besöker fri­tids­går­den ska va­ra flic­kor.

verk­sam­hets­pla­ne­ring och re­kry­te­ring kan ske un­der hös­ten 2015 för att se­dan öpp­na verk­sam­he­ten de­cem­ber 2015. Det­ta är för­ut­satt verk­sam­he­ten kom­mer be­dri­vas i egen re­gi.

I STOCK­HOLMS

MÅ­LET

EN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.